1929 - 2009

Podíváme-li se na historii orlovského klubu SK Slavia, pak zjistíme, že stejně jako v životě se v ní střídají období úspěchů i zatracení, šťastné chvíle provázené slzami štěstí, následované trpkými okamžiky, prolévanými hořkými slzami. Tato podobnost není náhodná, je pouze důkaz toho, že život klubu je živým organismem, který plně závisí na lidském snažení svých členů a na jejich životním rozpoložení i osudech, které prožívají v lidské společnosti.


Pro historii klubu zůstanou nezapomenutelná jména nadšenců a prvních členů orlovské fotbalové Slavie, kteří v nelehkém období zakládali klub. Dělo se tak v závěru měsíce září roku 1929. Neměli hřiště, šatny a dokonce ani dresy. Ty si pořídili na dluh. Je zajímavou paralelou, že i letošní rok, kdy si připomínáme osmdesáté výročí založení, prochází klub opět rozsáhlou hospodářskou recesí, ale spirálovitý vývoj společnosti jej naštěstí nevrátil do reality roku 1929, nýbrž na podmínky roku 2009, které jsou pro sport nesrovnatelně přijatelnější.

Nahoru a dolů
Klub v bohaté historii kromě těžkých začátků, prošel zejména v té nejsledovanější kategorii mužů třemi obdobími velkých sportovních neúspěchů, kdy si sáhl na dno až těch nejnižších fotbalových soutěží, aby se vždy vrátil na svůj pomyslný dřívější i současný Olymp, kterým byla a je fotbalová divize.


Tyto cesty dolů a nahoru fotbalovou kvalitou byly samozřejmě ovlivněny řadou faktorů. Mezi ně určitě patřil jak ten lidský, kdy se střídaly v mužstvech dobré party, které vše podřídily úspěšné reprezentaci klubu s těmi, které byly v naprosté nepohodě a rozkladu, tak samozřejmě i ten ekonomický, kdy se střídalo období naprosté nouze s obdobími, kdy například šachta štědře dotovala nejen výstavbu sportovišť, ale i samotný provoz klubu, včetně zaměstnávání fotbalistů.


Každé desetiletí v životě klubu bylo i odrazem celospolečenské situace. Fotbalisté několikrát změnili díky poddolování, ale i jiným skutečnostem místo svého hráčského působení.
Podle místa působení, či zastřešení klubu z hlediska financování, došlo také několikrát ke změně názvu. Nastalo však i období, a to během 2. světové války, kdy byla oficiální sportovní činnost zakázána a klub musel svou činnost dokonce přerušit.

Život (v) klubu
Každé kulaté výročí je příležitostí k bilancování a hodnocení. Současný předseda klubu Radislav Mojžíšek, pod jehož vedením se orlovský fotbal ve Slavii dostal na sportovní vrchol (loňské čtvrté místo v divizi je nejlepším v historii), jménem vedení klubu poděkoval všem, kteří se jakoukoli měrou v celé osmdesátileté historii zasloužili o rozvoj a důstojnou sportovní reprezentaci klubu i města Orlové.


„Nemám zde na mysli jen ty nejvýznamnější trenéry, hráče, či funkcionáře z období největší slávy klubu, o nichž se psalo v tisku a hovořilo v superlativech mezi diváky, ale i ty nejméně známé trenéry, vedoucí mužstev i hráče všech věkových kategorií, kteří i v údobích, kdy byla slavistická kopaná na dně, zatli zuby a navzdory porážkám trénovali mládež, či jakkoli jinak pomáhali klubu s vírou, že se vše opět v dobré obrátí. Bez jejich obětavosti a zásluh na přežití klubu v dobách nejtěžších by totiž nikdy nemohla přijít i doba slávy a úspěchů,“ upozornil logicky Mojžíšek.


Historie orlovského klubu je velmi bohatá a členitá. Důležité je, že téměř denně do klubu přicházejí žáčci na počátku školního věku, kterým kopaná učarovala, aby se naučili základy tohoto řemesla a co nejdříve oblékli „sešívaný“ červenobílý dres, který již pravidelně oblékají jejich starší kamarádi, dorostenci a muži. A pokud mají vytrvalost a sportovního ducha, pak v červenobílém dresu projdou všechny tyto věkové kategorie. A když přijde ta „čtyřicítka“ a soumrak aktivního hráče, nic ještě nekončí. Mnozí zůstávají v klubu jako trenéři a někteří přivedou své děti do fotbalové přípravky, aby jim nabídli taktéž možnost prožití krásných let v orlovském dresu.


„Když jsme před rokem ve vedení klubu zvažovali, jak nejlépe kulaté jubileum oslavit, shodli jsme se na tom, že tím nejlepším připomenutím pro příznivce i občany města budou naše dobré sportovní výsledky a pro aktivní členy klubu zlepšené podmínky pro jejich činnost. Jsem rád, že s odstupem času mohu říci, že se nám tento plán oslav vydařil. Žáci i dorostenci postoupili do vyšších soutěží. I další mládežnická družstva obsadila čelní místa. A muži svým čtvrtým místem v divizi dosáhli na nejlepší umístění v historii klubu,“ připomněl Mojžíšek loňskou úspěšnou sezonu, která končila v letošním kalendářním roce.

V pátek oslavy
A nyní přichází dárek nejcennější. Již dnes 18. září 2009 v 15 hodin bude slavnostně předáno do užívání fotbalistům i dalším sportovcům fotbalové hřiště s umělým povrchem a osvětlením, které bude umožňovat celoroční využívání. Je to obrovský posun ve zkvalitnění podmínek přípravy i výchovy, zejména mladých sportovců. Pro srovnání lze použít příklad, jako kdyby hokejisté přešli z rybníků na zimní stadiony.


Na tak významnou událost pozvali orlovští činovníci řadu významných členů klubu minulosti i současnosti, aby se společně podělili o cenný dar, který přišel po mnohaletém úsilí vedení klubu s výraznou podporou města Orlová i Moravskoslezského kraje.


„Chtěl bych touto cestou našemu klubu popřát do dalších let spoustu sportovních úspěchů ve všech věkových kategoriích, obětavé funkcionáře, kvalitní trenéry, štědré sponzory, přízeň vedení města, řadu sportovních příznivců a v neposlední řadě spoustu fotbalových talentů, z nichž vyrostou dobří reprezentanti orlovské kopané nebo dokonce osobnosti té nejvyšší fotbalové kategorie či světové kopané,“ uzavřel Radislav Mojžíšek.