Rozhovor je součástí projektu Deníku Pomozme lidem, pomozme kraji - více zde.

„Situace na trhu s uhlím, kde můžeme těžko čekat v nejbližší době dynamický nárůst cen, v kombinaci s provozním modelem a vysokými náklady na tunu vytěženého uhlí tuto transformaci pro naše přežití vyžadují. Nakonec z ní vzejdeme jako zisková společnost, jejíž podnikatelský model je dlouhodobě udržitelný," věří Dale Ekmark, který poskytl rozhovor pro projekt regionálního Deníku s názvem Pomozme lidem, pomozme kraji!

Do čela OKD přicházíte v době, kdy společnost nezažívá nejlepší časy. Je to pro vás velká výzva současnou situaci zlepšit?

Rok 2014 bude pro OKD extrémně náročný. Musíme pokračovat ve zlepšování struktury našich nákladů a zároveň zvýšit produktivitu. Společnost OKD nemůže přežít, bude-li přicházet o peníze a náklady budou delší dobu vyšší než příjmy.

Co s tím tedy chcete dělat?

Do značné míry nejsme schopni řídit ceny, které určují světové trhy, a především velcí těžaři z Austrálie a USA ve vztahu se svými zákazníky v jihovýchodní Asii. A zde byly pro první kvartál letošního roku nasmlouvány u koksovatelného uhlí nižší ceny než ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013. Výzvou pro všechny v OKD tedy bude zaměřit se na úspory, podržet si hotovost a zároveň udržet bezpečnou těžbu na úrovni plánu nebo nad ní.

Můžete tedy blíže nastínit, jaké plány budete mít v OKD pro letošní rok?

Rok 2014 bude rokem rychlých a významných optimalizačních změn. Půjde o rok pokračující transformace. Musíme vytvořit obchodní model, který je dostatečně flexibilní a jehož náklady musí odpovídat klesajícímu těžebnímu profilu ve výhledu do budoucna. Musíme začít uvažovat o štíhlejší společnosti OKD s ještě efektivněji řízenými náklady, která je zároveň vysoce profitabilní. Se svým týmem a všemi zainteresovanými stranami budu tento model vytvářet a postupně uvádět v život. Situace na trhu, kde můžeme těžko čekat v nejbližší době dynamický nárůst cen, v kombinaci s provozním modelem a vysokými náklady na tunu vytěženého uhlí tuto transformaci pro naše přežití vyžadují. Nakonec z ní vzejdeme jako zisková společnost, jejíž podnikatelský model je dlouhodobě udržitelný.

S jakým výsledkem byste tedy byl na konci roku spokojený?

Letošní rok budu považovat za úspěšný, jestliže ho OKD zakončí bez smrtelných úrazů a úrazová četnost bude nižší než pět úrazů s minimálně třemi dny pracovní neschopnosti na milion odpracovaných hodin (v roce 2012 hodnota činila 7,6 úrazu pozn. redakce). A v otázce výsledků budu spokojený, když výsledná těžba bude v souladu s plánem nebo nad ním, náklad na vytěženou tunu v OKD bude nižší než 65 eur a náklady na kapitálové investice budou pokryty.

Jaký je současný stav vašich zaměstnanců a počítáte letos s nějakým propouštěním? Kolika lidí případně?

Pokusím se tyto otázky zodpovědět analyticky. V současnosti dáváme i s dodavatelskými firmami práci více než 14 500 lidem. To představuje zhruba 640 tun na zaměstnance za rok. Někteří naši konkurenti v Polsku těží průměrně 1000 tun na zaměstnance za rok. Naše zákazníky nezajímají naše náklady, případně technické nebo geologické problémy při těžbě. Zjednodušeně se zajímají pouze o cenu nejnižší, kvalitu nejvyšší a dodávky spolehlivé. Logicky využijí nabídky uhlí tam, kde je to pro ně nejvýhodnější. Což v současném globalizovaném světě může být klidně Severní Amerika nebo Austrálie.

Takže se současným počtem pracovníků ztrácíte na konkurenceschopnosti…

Poněvadž mzdy tvoří polovinu všech našich nákladů, musíme se zaměřit na optimalizaci pracovní síly, abychom dosáhli vyšší produktivity než v současnosti. V takto těžkých dobách musíme snížit náklady na úroveň, která odpovídá konkurenčnímu prostředí na trhu. Celkový počet zaměstnanců také do budoucna musí korespondovat s těžebním profilem OKD. Abychom zůstali konkurenceschopní, musíme naši produktivitu zvýšit, což ve výsledku znamená nižší zaměstnanost na tunu vytěženého uhlí, protože naše konkurence s tím již začala a často velice agresivně.

Plánujete tedy v roce 2014 propouštění a snižování počtu zaměstnanců?

Nechtěl bych nyní předjímat. Nejdříve se musíme podívat na jiné formy snižování počtu zaměstnanců na požadovanou úroveň. Ať jde o odchody do důchodů nebo běžnou fluktuaci a neobsazování uvolněných pozic. S tímto procesem jsme už začali detailní analýzou počtu zaměstnanců od konkrétních porubů až po centrálu. Na té budeme dále pracovat v prvním a druhém čtvrtletí, abychom ve výsledku dokázali určit optimální počet zaměstnanců za daných ekonomických podmínek a ve vztahu k bezpečné těžbě, která je pro nás naprostou prioritou, při plnění těžebního plánu. Když se tedy vrátím ke své předchozí odpovědi, tak řeknu, že musíme vytvořit model, který směřuje k produktivitě 1000 tun vytěženého uhlí na každého zaměstnance ročně. Kromě toho ale bude zapotřebí, abychom také vytvořili model pro nábor a zaplňování pozic pro těžbu v budoucnosti, aby se stalo naše fungování dlouhodobě životaschopné a udržitelné.


Jaké jsou trendy na evropských trzích, jak se nyní vyvíjí cena uhlí?

Aktuální poptávka po uhlí pokrývá to, co dokážeme vytěžit. Jednání o cenách mezi OKD a našimi zákazníky ještě nejsou u konce, ale kdo sleduje vývoj na světových trzích, kde vzniká základní srovnání pro jednání i u nás v regionu, ví, že ceny mají tendenci spíše klesat. To by pro OKD opět vytvářelo tlak na straně nákladů.

A jak to vypadá s vašimi zásobami vytěženého uhlí na skládkách?

Co se týká zásob, ty se nám minulý rok podařilo úspěšně prodat. Těžba v současnosti běží podle plánu a pomalu vytváříme zásoby.

Kdo jsou dnes vlastně největší odběratelé uhlí od OKD?

Máme několik stabilních a dlouhodobých odběratelů ve střední Evropě, kde jsou vztahy postaveny na vzájemné důvěře. V případě koksovatelného uhlí jsou našimi klíčovými zákazníky ArcelorMittal, košický U.S. Steel, Třinecké železárny nebo rakouský Voestalpine. Energetické uhlí dodáváme například společnostem Dalkia, ČEZ, ArcelorMittal nebo Verbund. Naším cílem v roce 2014 je bezpečně dosahovat těžebních cílů, abychom uspokojili aktuální poptávku odběratelů.

Je při dnešních cenách vůbec šance najít nové odběratele v zahraničí?

Tak jako ostatní výrobci i my zkoumáme všechny možné alternativy, například i dovoz zahraničního uhlí, abychom dosáhli co nejlepších hospodářských výsledků.

Velkým tématem v našem regionu je v poslední době Důl Paskov kolik tam nyní pracuje lidí a jak to vidíte dál s těžbou na Paskově?

Jde o zhruba 2500 zaměstnanců včetně pracovníků dodavatelských firem. V tuto chvíli není Paskov konkurenceschopný ani ziskový. Jak jistě víte, vznikla pracovní skupina složená ze zástupců OKD a vlády, kterou formálně ustavilo memorandum o porozumění mezi OKD (NWR) a státem. To bylo podepsáno nedávno. Práce skupiny se v tuto chvíli soustředí na hledání možností pro budoucnost Dolu Paskov. Naším cílem v letošním roce je bezpečně provozovat tento důl při nižších nákladech, než jsme původně měli.

V čem je podle vás největší problém Paskova?

Odpověď je snadná: velice vysoké náklady na těžbu, které jsou dány specifickými podmínkami, v nichž se v tomto dole dobývá uhlí.

V pondělí 6. ledna jste podepsali k této záležitosti vámi už zmíněné memorandum o spolupráci se státem. Můžete přiblížit, o co přesně jde a co to přinese?

Jak už jsem řekl, memorandum, které jsme podepsali, odstartovalo ustanovení a hned daný týden práci společné expertní komise mezi státem a OKD. Přínosem memoranda je, že nám dává další možnost podívat se na fungování Dolu Paskov, a možná najít jiný model těžby v tomto dole, který by umožnil prodloužit jeho životnost za rok 2014, jak minulé září schválila představenstva OKD a NWR. Rád bych si pro další diskusi počkal na výsledky pracovní skupiny. Ty budou na konci března.

Z vašich odpovědí je zřejmé, že pro OKD bude letos hodně důležité hledání dalších úspor. Ve kterých oblastech se dají šetřit náklady?

V roce 2013 jsme s transformací OKD začali. Celý proces bude v letošním roce akcelerovat a součástí toho bude i celkové zhodnocení organizačního a obchodního modelu, jaký v současnosti máme. Musíme se zaměřit na to, co děláme dobře, ale také na to, jaké jsou naše klíčové aktivity, a jaké naopak ty zbytné, bez kterých se můžeme obejít. Ale jak už jsem uvedl, jednoduchý recept neexistuje. Od základů vyhodnotíme všechny procesy. Pro rok 2014 a další roky jsme si stanovili jako hlavní cíl bezpečnou a efektivní těžbu a zpracování uhlí, abychom naplnili představy našich akcionářů, zaměstnanců a zákazníků a dokázali opět dosáhnout profitability. Společnost OKD si nemůže dovolit mít dlouhodobě negativní hotovostní toky. Ale to si nemůže dovolit nikdo.

Jak dlouhou perspektivu pro těžbu uhlí v našem kraji vidíte?

Co se týká budoucnosti, budeme pokračovat v hledání možností rozšíření těžby v rámci našich zásob v České republice, ale i v Polsku. V regionu jsou další technicky vytěžitelné zásoby. Nicméně při současné situaci na trzích, kdy se ceny ustavily na novém dlouhodobém normálu, který je výrazně nižší, než jsme byli v minulosti zvyklí, a s ohledem na porovnání našich současných nákladů a produktivity, je nemůžeme do svých plánů aktuálně zařadit a nechat si zpracovat studie proveditelnosti jejich dobývání. Kdyby se však ceny zvedly nebo naše produktivita významně vzrostla, některé z těchto zásob by určitě mohly prodloužit OKD život.

Rozhovor děláme v rámci projektu Deníku s názvem Pomozme lidem, pomozme kraji! Dá se tedy na závěr říct, že OKD zůstane i nadále jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v tomto regionu?

Mým cílem a cílem našeho týmu není jen, abychom zůstali klíčovým a největším zaměstnavatelem v regionu, ale také abychom byli významným světovým hráčem v oblasti bezpečnosti práce a regionálním lídrem z hlediska fungování a provozu dolů. Chceme pokračovat v budování našich vztahů s komunitou v regionu, kde působíme, spolupracovat s veřejností, vzdělávacími institucemi, významnými firmami, městy, obcemi a vládou. Nejde jen o těžbu uhlí, ale také o další výzvy a příležitosti, které před regionem stojí a je nutné je rozvinout, aby byla zajištěna jeho budoucí perspektiva. Moravskoslezský region má bohatou více než dvousetletou hornickou tradici. Společnost OKD v ní chce pokračovat a dále ji rozvíjet.