S návrhem přišlo ministerstvo na podzim 2020. Přípravy přivaděče vysvětlilo chybějící vodou na Olomoucku a Přerovsku v uplynulých suchých letech.

„Zejména oblast Hornomoravského úvalu, konkrétně Olomoucko, Přerovsko, Pobečví a Haná, se v letech 2015 až 2020 potýkala s nedostatkem vodních zdrojů pro průmysl, zemědělství a pro výrobu pitné vody, docházelo k přetěžování současně využívaných vodních zdrojů, a to zejména v jejich vazbě na životní prostředí a jeho ochranu,“ připomněl důvody návrhu mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Účastníci jízdy veteránů Trofeo Niké obdivovali kuriozitu Razové: letiště a přístaviště v jednom.
Kuriozita u Slezské Harty, přístav a letiště v jednom, opět středem pozornosti

V těchto regionech podle ministerstva vznikl požadavek k prověření variant možného posílení dodávek vody. Vláda proto uložila zajistit zpracování investičního záměru k posílení zdrojů.

Úvahy o propojení povodí Odry a Moravy pro vodárenské účely nejsou nové. O zásobování Olomoucka z Úpravny vody Podhradí u Vítkova v Oderských vrších se uvažovalo již v 70. a 80. letech minulého století.

„To byl ostatně jeden z důvodů, proč bylo rozhodnuto o vybudování nádrže Slezská Harta a proč byla Úpravna vody Podhradí jako největší úpravárenský provoz v tehdejším Severomoravském kraji technicky navržena na danou výrobní kapacitu,“ připomněl Marek Síbrt, mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.

Základna vodní záchranné služby funguje v  Mezině od roku 2004. Návštěvu z Deníku provázel  Miloslav Střelec, předseda Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Bruntál - Slezská Harta.
Než skončila pod Hartou, spojovala dvě obce. Dnes u ní stojí základna záchranářů

V současnosti navíc není kapacita systému plně využita jak z hlediska zdrojů v podobě údolních nádrží, tak výrobních kapacit v podobě centrálních úpraven pitné vody. Rezerva podle mluvčího činí přes 900 litrů za sekundu.

Tři varianty řešení

Celkem byly vloni prověřeny tři hlavní varianty řešení převodu vody z povodí Odry na území řeky Moravy v maximálním množství 1 000 litrů za sekundu.

Dvě uvažovaly se stavbou nového přivaděče: gravitačního raženého přivaděče nebo potrubního přivaděče pod úrovní terénu s čerpáním vody ve směru na Olomouc a s odběrem povrchové vody z kaskády nádrží Slezská Harta a Kružberk na řece Moravici.

Třetí variantou bylo využití již existující infrastruktury – Ostravského oblastního vodovodu Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava s dodávkou pitné vody z úpravny vody Podhradí.

Razová leží na břehu Slezské Harty. Jako jedna z mála obcí má k dispozici přístav i letiště.
Bruntálská rarita: Razovské tufity u Slezské Harty jsou ojedinělé v celé Evropě

„Tato varianta byla rozdělena na dvě podvarianty V3 se zrychlovací stanicí na stávajícím potrubí DN50 a V4 s položením potrubí DN800 souběžného s dnešním přivaděčem do prostoru Moravské brány,“ vysvětlil mluvčí ministerstva zemědělství.

Všechny tři hlavní varianty pak odborníci porovnávali z hlediska investičních a provozních nákladů i časových nároků. Vloni v červnu pak byl investiční záměr předložen zástupcům obou krajů.

Sucho se má řešit jinak

Podle současného vedení Olomouckého kraje však není v olomouckém regionu poptávka po takovém projektu.

„Sucho se má řešit jinak, než dlouhými rourami mezi kraji. Energii a peníze bychom měli nasměrovat spíše do chytrého hospodaření s vodou v krajině, než do podobných megalomanských projektů,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství Martin Šmída.

Glamping dorazil i na Slezskou Hartu.
Dostupný luxus uprostřed nádherné přírody? Glamping dorazil i na Slezskou Hartu

Nad aktivitou se hned po jejím zveřejnění pozastavili také vodohospodáři z Olomoucka.

„Nevím, proč se nyní řeší převod vody ze Slezské Harty na Olomoucko. Desítky let tady mluvíme o tom, že pokud se nebude vody dostávat, půjdeme cestou rozšiřování na Dubicko a Mohelnicko," reagoval Jiří Kožušníček, technický náměstek VHS Olomouc, která na Olomoucku vlastní osm vodovodů a 19 pramenišť o celkové vydatnosti 832 litrů za sekundu.

Stavět se (zatím) nebude

Vláda nakonec vloni na podzim doporučila variantu V4 - počítá s položením potrubí průměru 80 centimetrů souběžného s dnešním přivaděčem do prostoru Moravské brány.

Stavět se ale nebude. Alespoň zatím ne.

Slezská Harta
Vláda chce přivaděč, který vodu Slezské Harty dopraví na Hanou

Vzhledem k tomu, že v současnosti na Olomoucku a Přerovsku není poptávka po vodě a zároveň existuje rezerva v současné době provozované vodovodní větvi Ostravského oblastního vodovodu do povodí Horní Moravy na Přerovsko s možností okamžitého využití této rezervy, doporučila vláda tuto variantu promítnout do koncepčních a plánovacích dokumentů obou krajů - pro budoucí využití v případě poptávky po vodě.

„Investiční záměr, ve kterém byly porovnány možné varianty řešení, byl dokončen a bylo doporučeno sledovat variantu V4, v případě zvýšených požadavků na vodu v budoucnu. V současné době není tento záměr dále rozpracováván,“ uzavřel mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.