Vrámci mimořádné akce hodlá Úřad práce vKarviné poskytnout zaměstnavatelům, kteří zřídí nová společensky účelná pracovní místa, finanční příspěvek na pořízení majetku ve výši až 80 tisíc korun na jedno pracovní místo. „Výběrového řízení se mohou zúčastnit ti zaměstnavatelé, kteří podají žádost o poskytnutí finančních prostředků, nejlépe osobně, do 31. srpna. Po výše uvedeném termínu nebudou další žádosti vrámci této akce přijímány,“ uvedl ředitel karvinského úřadu práce Jiří Montag.

Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je zřízení nových pracovních míst, na kterých budou uplatněni uchazeči o zaměstnání starší 50 let, do 25 let věku, absolventi vysokých škol po dobu dvou let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku, osoby se zdravotním postižením nebo ostatní uchazeči o zaměstnání s evidencí delší než čtyři měsíce. „K žádosti je nutné přiložit potvrzení o tom, že žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Finanční příspěvek formou dotace se může poskytnout na zřízení nového pracovního místa, které zaměstnavatel zřídí a bude provozovat po dobu jednoho roku, ve výši sta procent opodstatněných nákladů,“ řekl Montag.

Na realizaci akce jsou vyčleněny 3 miliony korun. V případě vzniku více než pěti pracovních míst je nutno vyhotovit expertízy podnikatelských záměrů. Podporován bude především vznik pracovních míst, na která má úřad práce v evidenci dostatek vhodných uchazečů o zaměstnání, tedy především nekvalifikované uchazeče se základním vzděláním a dlouhodobě evidované.