„Vláda se chystá projednávat převod majetku OKD pod státní podnik DIAMO v souvislosti s útlumem těžby uhlí ve všech dolech OKD, s výjimkou dolu ČSM. Rok 2021 se tak pro celý Moravskoslezský kraj stane zásadním milníkem. Útlum těžby bude mít vliv na ekonomickou výkonnost dodavatelských firem, na zaměstnanost, na bezpečnost centrálního zásobování teplem pro obyvatele kraje a na dodávky koksovatelného uhlí pro potřeby ocelářství a návazně strojírenství. Proto považuji za nezbytné, aby kraj do procesu vstoupil s jasnými požadavky a návrhy, které pomohou všechny negativní dopady zmírnit,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Hejtman kraje na jednání zopakoval konkrétní kroky, které navrhuje ke zlepšení komunikace a spolupráce mezi centrálními ministerstvy a klíčovými aktéry v dotčeném Moravskoslezském kraji při realizaci společensky odpovědného útlumu těžby uhlí v celém kontextu kraje, nikoliv jen s úzkým zaměřením na problémy OKD. Své návrhy podpořil také souhlasným stanoviskem krajské tripartity.

„Protější stranu stolu jsme seznámili s průběžnými výsledky dopadové studie o ukončení spalování uhlí v Moravskoslezském kraji. Vyplývá z ní, že uhlí budeme v našem kraji potřebovat nejméně do roku 2030, zejména pro centrální vytápění domácností a výrobu oceli. Proto urychlený útlum těžby černého uhlí považujeme za rizikový a hledáme cesty, jak celou situaci zvládnout tak, aby trpělo co nejméně lidí a firem,“ vysvětlil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka.

K TÉMATU

Co se v Praze podařilo dohodnout?

Jednání nebylo jednoduché, každá ze stran představila řadu věcných argumentů pro navrhovaný postup. Ministerstva ohajovala úzce vymezený proces technického řešení útlumu v OKD, hejtman se zaměřil hlavně na šířeji pojatý přístup ke zmírnění dopadů na kraj a jeho obyvatele. Během jednání se podařilo oba přístupy sblížit a výsledkem jsou konkrétní kroky, na kterých se obě strany dohodly. Jaké jsou?

- Proces útlumu těžby na všech dolech OKD, s výjimkou dolu ČSM, bude realizován v souladu s návrhem vlády, tedy od 1. března 2021.

- Při rozhodování o délce pokračování těžby na dole ČSM po roce 2021 a dále bude Ministerstvo financí brát v potaz nejen ekonomické parametry, ale také dopady na klíčové odběratele uhlí z OKD v sektoru ocelářství a teplárenství, s nimiž bude jednat o zajištění náhrady tohoto zdroje, a to jak z hlediska bezpečnosti dodávek, nákladů a cen, ale také dopadů na životní prostředí, zejména s ohledem na dopravu a skládkování uhlí.

- Ve spolupráci ministerstev, OKD a Moravskoslezského kraje bude zpracována analýza širšího dopadu útlumu těžby uhlí v OKD na Moravskoslezský kraj s ohledem na dodavatelské firmy, na zaměstnanost, na bezpečnost centrálního zásobování teplem pro obyvatele kraje a na dodávky koksovatelného uhlí pro potřeby ocelářství a návazně strojírenství.

- Bezprostředně po rozhodnutí Vlády ČR o návrhu na útlum těžby OKD a převod uzavíraných dolů na státní podnik DIAMO bude ustavena pracovní skupina zástupců kraje a společnosti DIAMO, která stanoví rámec pro nakládání s majetkem při zohlednění zájmů správce majetku a zájmů Moravskoslezského kraje na transformaci území postiženého těžbou.

- Moravskoslezský kraj přitom požaduje umožnit státnímu podniku DIAMO dlouhodobější držení majetku, na kterém budou definovány projekty významné pro rozvoj kraje a dále umožnit společnosti DIAMO účast na investičních projektech financovaných z EU.

- MS kraj požaduje rovněž zachování stávajícího institutu bezúplatného převodu majetku ze společnosti DIAMO na obce a kraj.