Jak už Havířovský deník informoval, měření prokázala, že vysoké množství prachu pochází skutečně zhutní výroby vOstravě. Otázkou zůstává, co stím vedení havířovského magistrátu bude dělat.

Spožadavkem ověřit skutečně aktuální situaci sprašností přišel na podzim primátor Havířova František Chobot. Zastupitelstvo schválilo na provedení měření 300 tisíc korun. Zástupci města ještě před jeho provedením navštívili ostravské ocelárny Arcelor Mittal, kde byli ujištěni, jaká opatření firma pro odprášení dělá. Hutě také nabídly, že nezávislé měření i ve vlastním zájmu finančně podpoří.

„Studii provedl Zdravotní ústav Ostrava, který má svyhodnocováním čistoty ovzduší dlouholeté zkušenosti a technické a laboratorní možnosti. Ve městě se měřilo na sedmi místech, a to na Šumbarku, v Dolní Suché, Prostřední Suché, Dolní Datyni, Bludovicích, na Podlesí a v centru města. Na všech místech byl odebrán prach pro další analýzu těžkých kovů, pocházejících zejména zhutní výroby. Jako doplněk měření byl stanoven benzen,“ uvedla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Při měření převládal jihozápadní vítr, tedy od průmyslových komplexů, občas jej střídal vítr ze severovýchodu. Ze závěrů studie vyplývá, že město Havířov je ovlivněno průmyslovými zdroji vOstravě. Kvalitu ovzduší zásadně ovlivňuje počasí. Kovy analyzované vprachu, především železo a arsen, pocházejí zhutní výroby. Vrámci města existují významné rozdíly. Nejhůře vychází oblast Šumbarku a nejlépe Bludovice a Podlesí. Vyšší hodnoty polétavého prachu souvisí spíše svýznamným zdrojem znečištění ovzduší typu metalurgické výroby a nikoli se zdroji lokálního významu.

Vzhledem ke zjištěným výsledkům bude Zdravotní ústav pokračovat ve studii a vroce 2008 odebere na více místech celkovou prašnost a prašný spad. Výsledky tohoto měření budou známy vlétě.

Podle lékařů je prach velmi zákeřný. Působí řadu komplikací, ale ještě významnější je přítomnost řady nebezpečných látek vprachu jako jsou polyaromatické uhlovodíky, těžké kovy nebo dioxiny. Tyto látky mají toxické, karcinogenní nebo mutagenní účinky. A sjemným prachem, který má velikost zrn do 10 mikrometrů se dostává hluboko do plic.

Vprůběhu prvého měření byly poměrně příznivé rozptylové podmínky a nebyl překročen čtyřiadvacetihodinový limit 50 mikrogramů prachu na metr krychlový. Naměřené hodnoty polétavého prachu se pohybovaly vrozmezí hodnot běžně měřených vměstech České republiky. Naměřené hodnoty benzenu byly na úrovni hodnot standardně měřených vostravsko-karvinské oblasti. Nalezené koncentrace těžkých kovů se výrazně nelišily od hodnot běžně měřených v zimním období ve městech skombinovaným vytápění zahrnujícím pevná paliva vČR.

Při druhém měření od 19. do 26. listopadu byly výsledky horší. Imisní limit byl překročen vlokalitě Šumbark, vcentru u nemocnice a vDolní a Prostřední Suché. Nejvyšší hodnota, 126 mikrogramů na metr krychlový, byla naměřena 22. až 23. listopadu vlokalitě nemocnice.

Za skutečně těžké inverze však monitorovací stanice zaznamenávají až 800 mikrogramů.