Jednání s více než pěti sty lidmi čeká orlovské úředníky, kteří řeší odkanalizování celkem sedmi lokalit ve městě. Část kanalizace povede přes soukromé pozemky a práce mohou začít jedině tehdy, když dají jejich majitelé svolení.

„Vlastníkům dotčených pozemků bude vyplacena jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene. Plnění stanovených termínů pro zpracování projektové dokumentace a následnou realizaci odkanalizování města je závislé na vstřícnosti jednotlivých vlastníků pozemků a rychlosti uzavřených smluv,“ vysvětlil starosta města Jiří Michalík.

„Vzhledem k rozsahu investiční akce a počtu soukromých vlastníků, kterých je více než pět set, je nezbytná spolupráce a vstřícnost ze strany občanů. Věřím, že občané to pochopí a umožní tak vybudování kanalizace v našem městě,“ zdůrazňuje starosta města.

Město bude odkanalizování řešit spolu s obcemi Doubrava a Petřvald. Součástí akce je i vybudování dvou lokálních čistíren odpadních vod.

V současnosti se Orlovou táhne přibližně šedesát pět kilometrů stávající kanalizace. Součástí projektové dokumentace bude i kanalizační odbočení. „Kanalizačním odbočením je nazývána veřejná část kanalizační přípojky, která bude ukončena na hranici veřejného a soukromého pozemku. Na toto odbočení bude napojena soukromá část přípojky,“ popsala Jana Sýkorová ze společnosti Voding Hranice, která se projektem zabývá. Dodala, že budou postupně svolávána veřejná projednání s vlastníky dotčených pozemků.

Na těchto jednáních budou lidé seznámeni s projektem kanalizace. „Pro získání územního rozhodnutí a následnou realizaci je nezbytný souhlas vlastníků pozemků,“ řekla.