„Zmiňovaná obecně závazná vyhláška města Šenov č. 1/2008 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku je v současné době ministerstvem vnitra posuzována,“ potvrdil ve středu odpoledne mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Přestože ministerstvo, které na zákonnost obecních vyhlášek dohlíží, ještě nemůže vyslovit jednoznačný právní verdikt, už nyní se zdá, že vyhláška není v pořádku.

„Ustanovení, které stanovuje rozdílnou dobu, kdy je možné provozovat veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky pro město Šenov, se ve vztahu k ostatním pořadatelům uvedených podniků skutečně může jevit jako diskriminující. Závěr o souladu či rozporu příslušných ustanovení uvedené vyhlášky s právními předpisy lze však učinit až po zjištění důvodů, které obec vedly k přijetí takovéto úpravy,“ uvedl mluvčí.

Právníci ministrestva vnitra si vyhlášku prostudují a současně si vyžádají stanovisko šenovské radnice. Prvořadé bude zjišťování, zda vyhláška nestaví radnici do výhodnější pozice.

„Obecně lze konstatovat, že k porušení principu rovnosti dochází, pokud se s různými subjekty, které se nacházejí ve stejné nebo srovnatelné situaci, zachází rozdílným způsobem, aniž by existovaly objektivní a rozumné důvody pro uplatněný rozdílný přístup,“ dodal mluvčí Řepka.

Město si trvá na svém

Šenovští podnikatelelé s vyhláškou nesouhlasí a hodlají se bránit. Město naopak svůj názor obhajuje. Vedení šenovské radnice se necítí být nadřazeno soukromým provozovatelům akcí. Ukotvené body v nové obecně závazné vyhlášce (OZV) jsou podle něj v pořádku.

„Nová vyhláška upravila dobu ukončení akcí z 22 na 23 hodin, čímž prodloužila čas provozování veřejnosti přístupných akcí. Také jsme konzultovali připravovanou OZV s odborem dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra. Z dané konzultace mimo jiné jasně vyplývá, že obec může OZV stanovit závazné podmínky pro konání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, a to uložením povinnosti pro pořádání, průběh a ukončení podniků (dobu ukončení akce). V žádném případě město danou OZV nemůže a ani neomezuje provozní dobu pohostinských zařízení,“ řekla mluvčí Šenova Irena Mačejková.

Hlavním motivem města pro vydání dané vyhlášky byla prevence před užíváním alkoholu a jiných omamných látek nezletilými a mladistvými osobami, které město pravidelně řeší na přestupkové komisi.

„Jako optimální časovou hranici jsme stanovili 23. hodinu také v návaznosti na autobusovou dopravu. Ze zkušenosti víme, že u akcí pořádaných déle stoupá agresivita účastníků a narůstá vandalismus na celém území města, který často řeší městská policie ve spolupráci s Policií ČR.

Dalším motivem byly neustálé stížnosti občanů na zvýšený hluk v místě konání diskoték a rušení nočního klidu. Město Šenov sice pořádá akce, ale tyto jsou v nepoměru s diskotékami, které se konají každý týden,“ objasnila postoj města Irena Mačejková.

Bára Kelnerová, Libor Běčák