Trasa kanalizačních sběračů vede převážně po veřejných pozemcích, v mnoha případech je ale vedena i po parcelách soukromých.

„Součástí projektové dokumentace bude i kanalizační odbočení, což je veřejná část kanalizační přípojky, která bude ukončena na hranici veřejného a soukromého pozemku. Na toto odbočení bude napojena soukromá část přípojky,“ popisuje Martina Szotkowská z orlovského odboru rozvoje a investic.

Dodala, že město potřebuje písemný souhlas všech vlastníků pozemků dotčených uvedenou stavbou splaškové kanalizace. „Proto jsme postupně s těmito vlastníky dotčených pozemků svolávali veřejná projednání,“ uvedla.

Záležitost se týká více než šesti stovek vlastníků pozemků, po nichž město požaduje zřízení věcného břemene. Celkem bylo pozváno 630 vlastníků, rozdáno bylo 379 smluv. Podepsané smlouvy nebo svá stanoviska občané odevzdávají na podatelně městského úřadu.

„Vlastníkům, kteří se nedostavili, jsme smlouvy zaslali poštou,“ doplnila Szotkowská.

Souhlas vlastníků je pro realizaci odkanalizování nezbytný. V případě nesouhlasu by mohlo dojít k ohrožení stavby a ke znemožnění odkanalizování, mnohdy i početné skupiny obyvatel města.

„V takových případech jsme připraveni k dalšímu jednání tak, abychom dosáhli shody a úspěšné realizace projektu. Orlovou chceme odkanalizovat,“ uzavřela Szotkowská.