Ta má v plánu vybudovat dvě naučné stezky, které by vedly po zajímavých přírodních místech města. Vše je ovšem zatím ve fázi příprav.
První stezka by měla vést mezi zámeckým parkem a vodní plochou Fojtství, což je bývalý rybník a druhá lesem Krajčoku, kde se nacházejí památné stromy.

Samotný zámecký park v Orlové-Městě je nestarší veřejnou zelení ve městě. Rozloha je 4,5 hektarů a jeho severní hranicí protéká potok Račok. Park byl založen v souvislosti s vybudováním Orlovského zámku už v roce 1765. V zámeckém areálu všech budov, včetně zámku, byla ve dvacátých letech zřízena nemocnice a pak plnil funkci odpočinkového zázemí pro pacienty. V roce 1974 byl areál zbořen kvůli důlním vlivům.

Obnova a regenerace parku nastala v roce 1994. Významný podíl na těchto aktivitách měla pracovnice orlovského odboru životního prostředí Květoslava Vítová, která se zachování zámeckého parku věnovala i ve volném čase.

Park nyní nabízí bylinné partie, louky, město do něj vysázelo i exotické stromy.
„K nejvýznamnějším exotickým dřevinám v parku patří červenolistá forma buku lesního, liliovník tulipánokvětý, buk lesní převislý, jínan dvoulaločný, katalpa či javor mléčný červenolistý. Nejstaršími stromy je několik obřích jasanů, jejichž stáří se odhaduje na 300 až 335 let, tzn., že jsou starší, než byl zámek. Stromy jsou však silně poškozeny a jsou speciálně ošetřeny,“ popisuje Květoslava Vítová.

„Obsahem naučné stezky o zámeckém parku by pak byla historie parku a informační tabule s popisem dendrologických dřevin, ornitologický popis, rostlinstvo mokřadní, luční a bylinné patro, obojživelníci a plazi, nechyběla by ani informace potoku Račok,“ doplňuje orlovská ekoložka.

Les Krajčok je rozsáhlý lesní porost tvořen převážně stabilními dřevinnými porosty. Nachází se tam skupina třiceti cenných památných stromů. Odhadované stáří navrhovaných památných stromů se pohybuje od 110 do 250 let. Jedná se především o osm exemplářů buku lesního, dva duby zimní, habr obecný a javor klen.