Proč jste se ucházel o místo ředitele ÚP a jaká byla vaše předchozí praxe?

„Šestnáct let u jednoho zaměstnavatele v bankovním sektoru je na dnešní dobu možná ojedinělé. Opakující se každodenní činnosti, procesy, porady, produkty, kolegové a plány mě v posledních dvou letech častěji přiměly uvažovat nad změnou. Krize bankovního sektoru v USA bude mít určitě dopad také na český trh, změní postoje a činnosti bank v poskytování služeb klientům. Pro mne je to vnitřní satisfakce, že nejde neustále zvyšovat plány některých bankovních produktů, ale opravdu hledat potřeby klientů v návaznosti na možná rizika. Pracovní nabídky jsem měl z odvětví informačních technologií a bankovního sektoru, nicméně jsem se zúčastnil výběrového řízení na ředitele ÚP a ministr mě jmenoval.

Přesto tento post je zcela jiného rázu. Nebude vám dlouho trvat, než poznáte prostředí ÚP?

„Určitě ne. Naopak, se domnívám, že nové pohledy z nadnárodních společností mohou přinést do státní správy jen pozitiva. Manažerské zkušenosti z řízení bank, kde je velký tlak na výkon jednotlivých zaměstnanců, budou pro mne výhodou, neboť dříve nebo později se také ve státních organizacích začne sledovat produktivita práce a indikátory kvality. Za další výhodu mohu považovat také to, že jsem zastupitelem města Havířova, působím například ve finanční komisi města nebo kontrolní komisi moravskoslezského kraje. Cenné zkušenosti a osobní známosti jednotlivých primátorů a starostů měst a obcí nebo ředitelů škol chci využít k vzájemné spolupráci s úřadem práce. Což znamená vytváření společensky účelných pracovních míst a veřejně prospěšných prací, dále získávání informací o nových firmách, konzultace se studenty a učni o svém studiu a následném povolání.“

Jaké jsou vaše první kroky ve funkci? Přinesl jste novou strategii, jakou byste chtěl ÚP vést?

„Je mou povinností se seznámit, se svými novými kolegy na pracovištích a s činnosti jednotlivých odborů a oddělení. Některá opatření jsem učinil po prvních poradách vedení. Chtěl bych, aby ÚP byl standardní státní organizací v ČR. Pravidelné sjednávání schůzek s uchazeči pokládám za nutnost. Nabízení vybraným skupinám uchazečů možnosti pracovních míst, rekvalifikaci a vzdělávání je přece základem a samozřejmost. Není možné, abychom v dnešní době, kdy ještě existuje poptávka po dělnických profesích, jsme nebyli schopni naplnit desetičlenný rekvalifikační kurz na zedníky!!! Také používání standardních počítačových programů na úřadu práce chceme sjednotit, řada podpůrných programů postupně zanikne také s ohledem na skutečnost zavedení nového programu OK centrum.“

Úřad práce v posledních měsících čelil mnoha kauzám. Co na to říkáte?

„Je pravdou, že začátek jsem si představoval trochu jinak. Několik právních sporů pokračuje, ale pevně věřím, že již nebude narušen chod a činnost ÚP. Je potřeba situaci uklidnit a některým věcem předcházet. Od nového roku budou mít všichni zaměstnanci stravovací poukazy, změnil jsem některé sporné body ve vnitřních směrnicích FKSP, po domluvě s generálním inspektorem IP jsem navrátil poškozeným zaměstnancům osobní příplatky, další opatření ponechám na rozhodnutí soudu.“

Jako šéf chystáte nějaké personální změny?

„Personální změny jsou vždy velmi nepříjemné, ale dle usnesení vlády České republiky k návrhu na snižování počtu funkčních míst ve státní správě do roku 2010, a to nejméně o 3 procenta ročně budeme muset snížit počet zaměstnanců. Týká se to asi 26 pracovníků, jak úřadu práce tak i odboru státní sociální podpory. Musíme postupovat citlivě, abychom neohrozili pracovní činnosti jednotlivých odborů a oddělení, ale hlavně snížení počtu zaměstnanců nesmí mít dopad na služby, které jsou poskytovány klientům úřadu práce. Výhodou pro jednotlivé vedoucí je fakt, že si mohou vybrat k další spolupráci zaměstnance, kteří podávají adekvátní výkony, nejsou problémoví, znají svou pracovní náplň, dodržují pracovní dobu a jsou ochotni za určitých okolností vykonávat činnosti nad rámec svých pracovních povinností. Zvláště od nového roku, kdy bude povinnost s uchazeči o zaměstnání sepisovat individuální akční plány (rekvalifikace, vzdělávání, častější osobní schůzky na úřadech práce atd.), neboť na těchto plánech bude záviset vyplácení podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek. Zkrácení doby vyplácení podpory ze 6 na 5 měsíců, to bude dalším nástrojem, jak postupně zamezit práci „na černo“. Velké pozitivum je možnost čerpání evropských sociálních fondů v řádech milionů určených na vzdělávání a rekvalifikace, které s prostředky na aktivní politiku nezaměstnanosti pomohou řešit nezaměstnanost našeho regionu.“