Měření prováděl Zdravotní ústav Ostrava, stejně jako dřívější měření, které si magistrát objednal, aby zjistil, ze kterého zdroje na město padá prach s těžkými a jedovatými kovy. Tentokrát se měřilo v období od 26. září do 3. října. Od tohoto termínu se výsledky zpracovávaly a zveřejněny byly až nyní.
Naměřené hodnoty nejsou nijak katastrofální, přesto nejsou lichotivé. V době měření totiž v regionu panovaly poměrně dobré rozptylové podmínky.

„Měření opět probíhalo na sedmi místech v různých oblastech Havířova, tedy v Šumbarku, v Dolní Suché, Prostřední Suché, Bludovicích, v centru města, v Dolních Datyních a v Podlesí. Měření bylo zaměřeno na indikátory znečištění ovzduší z hutního průmyslu a výběr vycházel z dlouhodobých trendů znečištění ve městě Havířově a opět potvrdilo, že to je ovlivněno průmyslovými zdroji z Ostravy. Studie prokázala závislost mezi jednotlivými parametry kvality ovzduší. Pokud dojde ke zvýšení koncentrace polétavého prachu, současně se zvyšuje koncentrace kovů, které podle analýzy pocházejí z hutní výroby a dopravy,“ uvedla ze zprávy mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Nejvyšší hodnota koncentrace polétavého prachu byla naměřena v zahrádkářské kolonii v Dolních Datyních. Přístroj tam zaznamenal 98 mikrogramů prachu v metru krychlovém, což je téměř dvojnásobné překročení platného imisního limitu.

Naměřeny byly vyšší koncentrace některých těžkých kovů, jako arsen, železo, mangan a olovo, které vzájemně souvisejí s vyššími měřenými koncentracemi polétavého prachu a potvrzují tím vliv přenosu částic ze zdroje typu metalurgických výrob. Na znečištění ovzduší se negativně podílí také doprava, která je směřována centrem města. Proto je zájmem města zajistit jeho obchvat.