Obec zabezpečuje pouze první stupeň výuky na základní škole. Za každého žáka, který navštěvuje druhý stupeň základní školy v Havířově, je obec povinna městu zaplatit náklady související s jeho výukou. Do školního roku 2001/2002 obec platit nemusela, jelikož existovalo usnesení Zastupitelstva města Havířova o prominutí úhrady neinvestičních nákladů spojených s docházkou hornobludovických dětí do havířovských škol. Do roku 2002 tak bylo obci Horní Bludovice prominuto více než 2,5 milionu korun. Toto usnesení mezi Havířovem a Horními Bludovicemi souviselo s dohodou o převodu pozemků do katastrálního území Havířova.

Od roku 2002 ovšem obec za žáky platit měla, nicméně město nikdy žádnou částku nepožadovalo. „Pochybení není na naší straně. My nejsme povinni město upozorňovat, nebo si zjišťovat, kde který žák chodí na školu,“ řekl starosta Horních Bludovic Zdeněk Knyč. Vedení města říká, je to otázka komunikace mezi obcemi. „Každá obec je ze zákona povinna zajistit plnění školní docházky pro své děti, to znamená zřídit základní školu nebo zajistit plnění školní docházky v jiné obci. Pokud si obec zajistí výuku v jiné obci, je povinna uhradit obci, která školu zřídila, náklady spojené s výukou těchto žáků. Je to otázka komunikace mezi obcemi. Z toho je zřejmé, že některé obce považují za samozřejmost řešit své povinnosti na úkor ostatních obcí,“ uvedla Jana Pondělíčková.

Po letech se havířovští radní rozhodli zpětně peníze po obci vymáhat. Za období od roku 2002 však částka narostla do závratných čísel, kterou by radnice Horních Bludovic nebyla schopná zaplatit. Celkově se jedná o téměř o 2,2 milionu korun. „Podle obchodního zákoníku platí tříletá promlčecí lhůta, kterou jsme se rozhodli uplatnit. Zbylou částku má právo město vymáhat a my ji zaplatíme,“ dodal Knyč.

Vedení města vzalo na vědomí dopis obce, kterým je uplatněna námitka promlčení pohledávky za školní roky 2002/2003 – 2004/2005 ve výši 1 524 625,35 korun. Na zbylou částku za rok 2006 a 2007 byl Horním Bludovicím sestaven splátkový kalendář. „Na základě provedené kontroly jsme zjistili, že selhala vnitřní kontrola na našem odboru školství a kultury, který měl toto ve svém popisu činností. Rada města už dříve rozhodla o personálních změnách na tomto odboru,“ dodala Pondělíčková.