Havířovští radní si uvědomili, že systém přidělování parkovacích míst pro invalidy je velmi často zneužíván. Podle dosavadních pravidel takové místo získal každý, kdo držel v ruce průkaz invalidy, nebo prokázal, že takovou osobu občas doprovází.

Mezi invalidy však nejsou jen lidé, kteří mají skutečně pohybové potíže. Za invalidy se považují dokonce i ti, kteří například prodělali infarkt. Takoví invalidé přitom nemají s pohybem žádný problém a mnozí z nich dokonce sportují.

Systém zneužívají i lidé, kteří parkovací místo zřídí na jméno svého skutečně invalidního příbuzného, ale využívají ho jen pro své potřeby. Ve městě jsou dokonce místa, která jsou po většinu roku neobsazená. Celkem je ve městě zřízeno 470 míst vyhrazených pro konkrétní osoby s postižením a o další si lidé žádají.

Tento počet by se mohl začít snižovat, protože nárok na ně budou mít skutečně jen lidé s pohybovým omezením, nebo s postižením, které opravdu blízké parkování vyžaduje.

Radní schválili nové podmínky, které začnou platit už od 1. dubna. „Vyhovovat budeme pouze tehdy, jedná-li se o těžké tělesné postižení u samotného řidiče motorového vozidla nebo rodiče, který pečuje o nezletilé dítě s těžkým tělesným poškozením dolních končetin omezující pohyb, nebo v případě, když se jedná o mentální postižení dítěte, kdy není možné nechat je čekat na chodníku samotné. Dále vyhovíme všem žadatelům z řad držitelů průkazů ZTP nebo ZTP/P bez ohledu na to, zda jsou řidiči, ale s podmínkou, že mají těžké tělesné postižení dolních končetin omezující pohyb, že o ně trvale pečuje člen rodiny nebo opatrovník určený soudem a současně mají společný trvalý pobyt,“ vysvětlila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Podmínkou také bude, aby vozidlo, pro které má být parkovací místo vyhrazeno, bylo ve vlastnictví žadatele, nebo osoby mající stejnou adresu trvalého pobytu jako žadatel a zároveň žijící s tímto žadatelem ve společné domácnosti.

Parkovací místo bude vyhrazeno na dva roky, zatímco dosud to bylo pět let. Pak se musí povolení obnovit. Zřízení místa, včetně instalace značky, je bezplatné. Lidé, kteří už taková místa mají, je mohou užívat až do skončení platnosti. Pak se jejich nárok bude posuzovat podle nových pravidel.