Lidé mohou požádat o finanční příspěvek v případě, že chtějí vyměnit starý kotel za nový ekologičtější, když si chtějí třeba natřít nebo vyměnit okna či udělat novou střechu.

Částka to však není nijak závratná a je odvislá od sumy, kterou majitel domku platí obci jako daň nemovitosti. „Každý domkař může získat až 60 procent z vyměřené a zaplacené daně z nemovitosti a dále příspěvek ve výši 500 korun za každou osobu s trvalým pobytem v nemovitosti, určené k bydlení, ze které byla uhrazena daň z nemovitosti.

„Maximální výši příspěvku je nutno doložit účetními doklady o výdajích, které byly vynaloženy na údržbu, modernizaci, opravy a rekonstrukci nemovitosti a topení způsobem šetrným k životnímu prostředí za období nejvýše dvanácti měsíců pozpátku,“ vysvětlil starosta obce Ondřej Feber.

Údržbou, modernizací, opravami a rekonstrukcí se rozumí placené úkony nebo nákup materiálu a zařízení pro jejich provedení na nemovitosti prokazatelným a kontrolovatelným způsobem. Topením šetrným k životnímu prostředí se rozumí nákup otopu, zboží a zařízení pro vytápění plynem, elektřinou, koksem, dřívím nebo černým uhlím.

O příspěvek však nemohou žádat dlužníci. „Příjemcem příspěvku může být fyzická osoba, která má trvalý pobyt u nás v obci, a zároveň podala daňové přiznání k dani z nemovitosti a tuto daň uhradila“ říká starosta Ondřej Feber.

Podmínkou je také úhrada poplatku za odvoz komunálního odpadu a splnění všech případných ostatních platebních povinností vůči obci.
Zájemci mohou žádat o příspěvek do 30. června běžného roku. O příspěvku bude rozhodnuto a bude vyplácen do 31. září běžného roku.