Nezaměstnaní, kteří budou úřadu dokládat nárok na sociální dávky, musejí prokázat, že odpracovali požadované hodiny. Administrativní úkony i kontrolu odvedené práce budou odvádět nově přijatí tři pracovníci.

„Přijetí zaměstnanců už schválila městská rada. Novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi, který nabyl účinnosti 1. ledna 2009, byl zaveden tzv. institut veřejné služby. Veřejná služba je mimo jiné bezplatná práce ve prospěch obce, kdy v případě odpracovaných alespoň 30 hodin bude dávka pomoci v hmotné nouzi zvýšena a v případě neodpracování alespoň 20 hodin bude dávka snížena. Vzhledem k tomu, že v současné době je v evidenci zhruba 1100 osob, které budou orgánu pomoci v hmotné nouzi dokládat, že absolvovali veřejnou službu, je navrženo zajistit přidělování práce, kontrolu jejího výkonu a výkon dalších administrativních činností vůči těmto osobám v první fázi třem zaměstnancům, kteří budou zařazeni do odboru komunálních služeb,“ uvedla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Město má v souvislosti se zaměstnáním nezaměstnaných další starosti a výlohy. Je například povinno uzavřít pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí, nebo jí bude způsobena. Jen na pojištění bude město platit asi 31 tisíc korun. Dotaci však může poskytnout ministerstvo.

„Pracovníci veřejné služby budou vybaveni základními ochrannými pracovními prostředky, ochrannou vestou, pracovními rukavicemi a v letních měsících i čepicí ochraňující před sluncem. Náklady na pořízení ochranných pomůcek budou činit přibližně 150 korun na osobu. Z tohoto vybavení ochrannými pracovními prostředky a s přihlédnutím k rizikům při výkonu práce je možno zadávat osobám, které vykonávají veřejnou službu, pouze nejméně náročné práce s minimálním rizikem vzniku pracovního úrazu. K těmto pracím patří zejména ruční úklid chodníků a dalších veřejných prostranství či vyhrabávání listí,“ dodala Pondělíčková.