„Na městském stavebním odboru probíhá řízení o umístění stavby. Stavební odbor zde dle zákona zastupuje nikoliv zájmy města, ale státu a s ohledem na všechny nezbytné doklady, studie a i na vysoký počet účastníků řízení půjde o poměrně dlouhý proces schvalování,“ uvedla k problematice mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková.

Více o tématu čtěte v Souvisejících článcích

Odpůrci bioelektrárny, která by měla stát na konci ulice Nová Tovární, argumentují tím, že se spalováním biomasy výrazně zhorší již tak špatné životní prostředí. Nejintenzivněji se v celé záležitosti angažují lidé, kteří bydlí v blízkosti pozemku, na kterém má zařízení vyrůst. Ve středu odešlo na Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyjádření, ve kterém jsou zpochybněny konkrétní závěry z odborného posudku pro EIA, v němž jsou hodnoceny vlivy na jednotlivé složky životního prostředí.

Odpůrci bioelektrárny považují posudek za povrchní, nepřesný a plný chyb. „Jsou zde chyby a nepřesnosti v hlukové studii, v počtu projíždějících automobilů, i v odstavci, kde se tvrdí, že se nejedná o záplavové území, přitom zde bylo v minulých letech několik výrazných záplav. Nekorektní jsou také informace o znečištění ovzduší a chybějí zde i podrobnosti o skladování biopaliva, kdy může docházet k šíření zápachu ze zakvašovaného skladovaného materiálu,“ vypočítávají konkrétní nedostatky v hodnotící zprávě lidé, kterým by měla elektrárna stát skoro za domem.

„A to nemluvím o tom, že případnou výstavbou elektrárny by se zcela znehodnotila cena domů a pozemků,“ vyjmenovává další negativum místní obyvatel.

Podobné výhrady k výstavbě bioelektrárny mají i mnozí další obyvatelé města nad Olší.

„Zjištění, že přímo v Českém Těšíně má být vybudována bioelektrárna, mě šokovalo. Díky chronickým zánětům dýchacích cest mých dětí již několik let sleduji velmi znepokojující stav ovzduší v našem městě. Proto jsem zásadně proti, aby přímo v našem městě byl umístěn další zdroj znečišťující naše ovzduší,“ vyjádřila svůj názor na bioelektrárnu Alice Mizia.

Podobný názor sdílí i další oslovená Klára Brzobohatá. „Neměli bychom dopustit, aby ve městě, které má již dnes problémy s kvalitou ovzduší, působil další znečišťovatel. Jde přece o naše zdraví a zdraví našich dětí,“ tvrdí Brzobohatá.

Českotěšínská radnice už jednou podobné investiční akci dala stopku. „Vedení radnice se seznámilo s projektem už dříve, kdy investor zamýšlel lokalizovat bioelektrárnu v blízkosti Těšínské přehrady. Jasně jsme tehdy dali najevo svůj nesouhlas a investor od záměru odstoupil,“ řekl starosta města Vít Slováček s tím, že by takováto stavba neměla vyrůst v obytné části města.

Investor bioelektrárny, kterým je společnost EnergoFuture a.s., na námitky o zhoršení životního prostředí reaguje tak, že se lidé ničeho takového nemusejí obávat, neboť pro výrobu tepla a elektrické energie použijí, dle vlastních slov, špičkovou finskou technologii.

V rámci územního řízení mohou účastníci uplatňovat námitky a veřejnost podávat své připomínky, nejpozději však během veřejného ústní jednání, které proběhne dne 24. září od 9 hodin před vstupem do stávajícího areálu společnosti Silva Art, kde by v budoucnu měla bioelektrárna vyrůst. Do podkladů mohou zájemci nahlížet na městském úřadě na odboru výstavby a životního prostředí.