Dali to proto již s předstihem najevo, když v úterý 10. srpna odeslalo ministru dopravy dopis, ve kterém jej žádají, aby situaci v Bohumíně přehodnotil. „V minulých letech byla už několikrát dostavba dálnice ohrožena, naštěstí stavební firmy stavěly dále, byť jim stát platil opožděně. Konzervace staveb je také finančně i technicky náročná, stavby se nedají zakonzervovat bez obrovských škod a finančních ztrát. U nás je to o to horší, že stavba dálnice nás obtěžuje dopravou, hlukem, prachem a rozděluje město. Jezdí se dlouhými objížďkami, centrem města probíhá prašná stavba, nemáme most přes železnici a veškerá doprava, včetně té kamionové, jezdí objížďkou přes centrum města,“ podotýká Vícha.

Největším problémem by podle radních bylo zastavení prací na skřečoňském mostu. „Budeme bojovat do poslední chvíle, podle našich informací jsou finanční prostředky pro zakonzervování stavby skoro totožné jako na dokončení dálničních úseků. Věříme, že nakonec zdravý rozum zvítězí. Paradoxní je, že jeden den přijel do kraje ministr životního prostředí Pavel Drobil a sliboval miliardy na zlepšení ovzduší včetně obchvatů měst a druhý den přijel ministr dopravy Vít Bárta a pohrozil zastavením rozestavěných obchvatů. Chápeme, že stát potřebuje ušetřit, ale nelze zastavit stavby v nejprašnějším kraji a před jejich dokončením,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Pro město je životně důležité, aby se dokončila výstavba skřečoňského mostu přes železnici, kvůli jehož výstavbě je teď odříznutý strategický přístup do centra města. Pak město trvá na dokončení mostů v městských částech Šunychl a Starý Bohumín, kruhových objezdů a propojení obchvatu. „To je důležité kvůli odvedení nákladní dopravy mimo enormně zatížené centrum Bohumína,“ prohlásila mluvčí města Lucie Balcarová.

Bohumín kvůli kritickému stavu financí státu netrvá na dokončení dálnice z ČR do Polska a akceptuje oddálení této části stavby. Životně důležité je pro město ale dokončení skřečoňského mostu.

Dopis starosty Bohumína Petra Víchy ministrovi dorpavy Vítu Bártovi

Vážený pane ministře,
rada města Bohumína byla dne 9. srpna 2010 informována o existenci materiálu „Dopady sníženého výdajového rámce na investiční výstavbu v letech 2010 a 2011“, včetně následků, které by navrhovaná finanční omezení přinesla městu Bohumín v oblasti zastavení dostavby již téměř dokončených akcí dopravní infrastruktury.
Chápeme Vaši snahu zreálnit na základě finančních možností cíle v rámci staveb dopravní infrastruktury, přesto Vám z pověření rady města musím tlumočit naše nesouhlasné stanovisko k záměru zastavení stavebních prací na dostavbě D47 Bohumín - státní hranice.
Již od roku 2003 prochází město Bohumín značnou dopravní zátěží, která je vyvolána stavební činností jiných investorů. Nenajdeme snad žádnou komunikaci, která by nenesla v souvislosti se stavební činností znaky značného poškození. Na počátku to byla přestavba Bohumínského železničního uzlu, kdy těžká vozidla odvážela suť a navážela stavební materiál. Ihned po skončení této akce nastoupila výstavba dálnice a po komunikacích je dopravováno množství různých hmot, zeminy a stavebního materiálu. Odpor občanů a stížnosti na neúměrné množství prachu, exhalací a stálý hluk jsou vždy tlumeny sliby, že dálnice bude dostavěna a našemu městu se odlehčí.
Nové uzavírky, které jsou vyvolány zablokovanými komunikacemi, které přerušila dálnice, ještě více zkomplikovaly již tak neúnosnou situaci ve městě. Všechny uzavírky a omezení provozu se snažíme plánovat na co možná nejkratší dobu s ohledem na špatný stav a nevhodnost tras objízdných komunikací. I když prodloužení termínu objížděk bude mít za následek jejich celkovou devastaci a vynaložení nemalých finančních prostředku na následnou opravu, je pro nás důležitější zejména nepříznivý dopad na životní prostředí a komfort bydlení našich občanů.
Dovolte mi, abych uvedl nejvýznamnější důvody, které nás vedou k tomu, abychom trvali na našem nesouhlasném stanovisku:
- Pokud se zaměříme na hlavní problémy v dopravě na území města Bohumína, je třeba v první řadě uvést přerušení komunikace I/67 - hlavní tah od Karviné a Českého Těšína, kdy doprava do centra města byla vedena přes tzv. Skřečoňský most. V roce 2009 došlo k jeho snesení a tím město přišlo o hlavní přístupovou komunikaci a to jak pro osobní vozidla, tak pro cyklisty a pěší. Objízdná trasa, přes kterou je vedena veškerá osobní a nákladní doprava, je v havarijním stavu, nachází se na ní vlečkové přejezdy, komunikace není odvodněná, zvýšeným průjezdem dochází k poškozování obrub a samozřejmě se zde vyskytují neustálé stížnosti občanů na hluk, prašnost a nebezpečné situace. V neposlední řadě snesením mostu a uzavřením sil.č. I/67 došlo k odříznutí celé lokality bohumínských sportovišť a Aquaparku a částečná trasa pěších je vedena přes staveniště, kde v zimním období nebude možné vzhledem k podkladním vrstvám provádět zimní údržbu.
- Další komunikace, která byla v souvislosti s výstavbou dálnice uzavřena (dálnice ji kříží) je sil. č. 46815 ul. Ostravská, která přiváděla veškerou dopravu od města Ostravy, dálnice D1 a z Polské republiky. V současné době veškerá vozidla, včetně tranzitních nákladních vozidel jedoucích směrem na Karvinou, Český Těšín, popřípadě Slovenskou republiku, jezdí do centra města. Považujeme za nutné zdůraznit, že projíždí hustou bytovou zástavbou a kolem městské nemocnice!
- Stavba, která je rovněž již realizována, je obchvat Bohumína – přeložka I/67, který povede dopravu ve směru od Karviné, Českého Těšína a ze Slovenské republiky na Ostravu a dál na dálnici D1. Dokončení tohoto úseku je důležité hlavně pro vedení nákladní dopravy mimo značně zatížené centrum města. Tento obchvat přispěje k napojení v současné době odříznutých bohumínských sportovišť.
S ohledem na výše uvedené vidíme priority města zejména v dokončení:
1. výstavby Skřečoňského mostu v městské části Skřečoň
2. mostu v městských částech Starý Bohumín a v Šunychl
3. kruhových objezdů a propojení obchvatu
Z pohledu města hodnotíme jako méně podstatné spojení úseku dálnice z ČR s úsekem dálnice v Polsku, proto s přihlédnutím na kritický stav finančních prostředků netrváme na jeho dokončení a akceptujeme oddálení této části stavby.
Hlavním argumentem, o který opíráme náš požadavek na pokračování prací při výstavbě již zahájených dopravních staveb je skutečnost, že město Bohumín patří k místům nejvíce postiženým vysokou prašností a to nejen v rámci Moravskoslezského kraje. Podle výsledků měření ČHMÚ je zde trvale překračován imisní limit polétavého prachu. V roce 2008 byl tento limit překročen 110 krát!, v roce 2009 dokonce již 136 krát!, přičemž zákon o ochraně ovzduší povoluje překročit tento limit 35 krát za rok. Od počátku letošního roku byl limit opět překročen již více než 80 krát. Závěry materiálu „Dopady sníženého výdajového rámce na investiční výstavbu v letech 2010 a 2011“ nám i našim občanům nedávají naději na včasné a razantní zlepšení tohoto zdraví a život ohrožujícího stavu.
Podle našich informací finanční prostředky, které by bylo nutno vynaložit na zakonzervování stavu, budou skoro totožné s prostředky na dokončení daných úseků komunikací.
Nedokončení výstavby dálnice a komunikací dle projektové dokumentace má rovněž nepříznivý vliv na povodňová opatření, protože rozestavěné úseky ještě více rozšiřují záplavové území do obytných části města, jak bohužel ukázaly letošní povodně.
Žádáme Vás proto, vážený pane ministře, o přehodnocení celé situace.
Kopii tohoto dopisu zasíláme i ministru životního prostředí. My v Bohumíně oceňujeme, že k oblastem, kam chce směřovat svůj zájem, patří zlepšování stavu ovzduší.
S pozdravem
Ing. Petr Vícha, starosta města Bohumína