Zasedání zastupitelstva se konalo v KD Radost.

Progam obsahoval například body o rozdělení výtěžku tomboly z Reprezentačního plesu města, o zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2010 v rozpočtu odboru školství a kultury, o zvýšení příspěvku na provoz základních škol v rámci grantových projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, budou navrhovat poskytnutí dotací z rozpočtu sportovním a mimosportovním subjektům nebo se seznámí s projektem spolupráce města s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách.

Schvalováním prošly návrhy několika vyhlášek, a to o poplatcích za psy, za odpad a za užívání veřejného prostranství. Zastupitelé budou seznámeni s přípravou území po ukončení hornické činnosti a projektu polyfunkčního území v areálu bývalého dolu Dukla.

Průběh jednání:

8:00 - Primátor Havířova František Chobot zahájil jednání. Zastupitelé začali standardními procedurami, volbou ověřovatelů zápisu, ověřením zápisu z předešlého zasedání a kontrolou dřívějších usnesení zastupitelstva.

8:19 - Při jednání o dohodě o revizní komisi v havířovském hokeji se zastupitel za ODS Tomáš Foldyna zajímal o změnu, kdy se město vzdalo možnosti kontrolovat celkové hospodaření klubu. "My jsme se s představiteli hokejového klubu dohodli na tom, že budeme moci jejich hospodaření kontrolovat nad rámec toho, co nám zákon umožňuje jako poskytovateli dotace a najednou v návrhu tato možnost není," reagoval Foldyna. Na jeho návrh byla do obsahu dohody zapracována možnost kontrolovat celé hospodaření klubu, na jehož činnost město přispívá ze svého rozpočtu. V hlasování zastupitelé návrh podpořili a následně schválili celý návrh o dohodě, která upravuje činnost revizní komise.

8:29 - Náměstek primátora Bronislav Bujok uvedl bod o spolupráce města s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách. Agentura má ve městě své pracoviště. Zastupitelé byli seznámeni s informací o průběhu projektu. V hlasování zprávu přijali.

8:32 - Provozovatelé soukromého zdravotnického zařízení - Sanatoria na Kochově ulici v Šumbarku požádali město o finanční pomoc při pořízení polohovacích postelí a dalšího vybavení. Zařízení žádalo o částku 2 883 940 korun. "Rada města stvrdila, že podporuje vznik nových lůžek následné péče, ale podporu přidělení finančních prostředků podmiňuje dohodou zařízení se zdravotními pojišťovnami. Tu zatím Sanatorium nemá. Jednání provozovatele s ministerstvem zdravotnictví se má konat právě dnes.
Na jednání se dostavil zástupce zařízení Bedřich Wasserburger, aby zastupitelům situaci vysvětlil osobně: "Naše zařízení už je otevřeno, jede ve zkušebním provozu a máme hospitalizované první klienty. Budovu bývalé polikliniky jsme odkoupili od kraje a rekonstruovali. Město Havířov má nyní u nás k dispozici přes 50 a v budoucnu to bude až 70 ošetřovatelských lůžek. Předběžně máme příslib smlouvy se dvěma zdravotními pojišťovnami. Smlouvy ale můžeme podepsat až po ukončení výběrového řízení na ministerstvu zdravotnictví, které probíhá právě dnes. Smlouvy uzavřeme hned po ukončení tohoto výběrového řízení, a to bez ohledu na jeho výsledek."
Zastupitelé v hlasování návrh na poskytnutí žádosti o finanční dotaci neschválili poměru hlasů 20 pro, 0 proti, 14 zdrželo se, 6 nehlasovalo. V následném hlasování zastupitelé odsouhlasili počtem 30 hlasů odložení tohoto bodu na další zasedání, které proběhne v novém složení po volbách.

9:10 - Zastupitelé schválili několik dalších bodů, které se týkaly drobných úprav některých obecně závazných vyhlášek. Vzali na vědomí zprávu o čerpání finančních prostředků z Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku, o činnosti městské policie, plnění rozpočtu a stavu privatizace bytového fondu.

10:10 - Zastupitelé projednali zbývající body programu. Schválením posledního 67. bodu o Dopravním terminálu byl program vyčerpán. Dopravní terminál by měl vzniknout v lokalitě mezi velkým kruhovém objezdem a vlakovou stanicí. "Oslovili nás zástupci Českých drah s návrhem, aby vznikla komise, která by začala pracovat na přípravě tohoto dopravního uzlu. S jeho vznikem se počítá už delší dobu. Do přípravy by měli být vedle odborníků přes dopravní problematiku také architekti," upřesnila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Primátor František Chobot, který v nadcházejících volbách už nekandiduje, se v závěru zasedání rozloučil se všemi zastupiteli a poděkoval jim za spolupráci.