Padesát let působil na dvou vysokých školách našeho kraje a ještě za totality založil na Pedagogické fakultě v Ostravě katedru vědeckých metod řízení, prostřednictvím níž přednášel a působil v představenstvech a dozorčích radách většiny známých a největších podniků našeho regionu. Není proto divu, že záhy po Listopadu 1989 se podílel při přípravách zakládání nové vysokoškolské instituce - Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc.
– narozen 25. 3. 1931
– akademické obci a široké veřejnosti je znám především jako jeden ze zakladatelů vysokého učení v Karviné. Jeho jméno je úzce spjato s rozvojem vysokoškolské vzdělanosti v regionu.
– od zrodu obchodně podnikatelské fakulty v roce 1990 zastával funkci děkana fakulty, vedoucího katedry a také prorektora pro studijní záležitosti.
– dlouholetý člen Vědecké rady a Akademického senátu fakulty

Čím jste chtěl být jako malý?

Odmalička jsem chtěl být učitelem v oblasti ekonomických předmětů, proto jsem nastoupil do učebního poměru do družstva Jednota - Jedność a získal výuční list. Po ukončení jsem byl vyslán na Střední ekonomickou školu do Orlové. Další studium pokračovalo na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde jsem vedle diplomu získal i pedagogické oprávnění vyučovat na středních školách ekonomickým předmětům.

Kdy nastal zvrat, že jste se rozhodl dělat tuto práci, kterou nyní děláte?

Čtyři roky jsem působil na učňovských obchodních školách jako zástupce ředitele a také jako inspektor. Následně jsem úspěšně absolvoval konkurzní řízení vyhlášené Pedagogickou fakultou v Ostravě na místo odborného asistenta. Většinu svého působení zde jsem vykonával funkci vedoucího katedry. Takto se splnil můj dětský sen stát se učitelem ekonomických předmětů.

Jaké máte koníčky?

Mým největším životním koníčkem je cestování po světě a navazování kontaktů s lidmi a s vysokoškolskými institucemi, i různé sportovní aktivity (kopaná, krasobruslení a běh). Dalším koníčkem, kterému věnuji svůj volný čas, je četba historické, zejména vojenské literatury. Potěší mne i zhlédnutí autentického vojenského filmu.

Jaké funkce jste na fakultě zastával?

Na obchodně podnikatelské fakultě jsem tzv. prošel téměř všemi významnými funkcemi, děkanem počínaje přes vedoucího katedry až po funkce ve Vědecké radě i Akademickém senátu. Také jsem vykonával funkci prorektora Slezské univerzity pro studijní záležitosti.

Kterou z věcí, jež jste vykonal v pozici děkana fakulty, považujete za nejvýznamnější?

Hrdý jsem především na to, že jsem našel vysoce inteligentní, obětavé a nadané spolupracovníky, kteří mne ve všech mých aktivitách a záměrech nejen podporovali, ale pomohli mi je i důstojně naplnit. Především však považuji za velmi významné, že se nám podařilo založit obchodně podnikatelskou fakultu v rámci Slezské univerzity. Za neméně významné považuji získání první akreditace a dosažení graduace absolventů s titulem Ing.

Myslíte si, že i když nejste na pozici děkana, můžete významně ovlivňovat směr, kterým se fakulta uchyluje?

Ač si tyto ambice nekladu, přece jen nacházím dostatek porozumění pro vyslechnutí mých názorů, případně připomínek, které jsou brány v úvahu při řešení problémů naší fakulty.

Jaký je podle Vás rozdíl mezi současnými studenty a studenty z dob, kdy jste studoval Vy?

Odpověď na tuto otázku já osobně spojuji s určitým sociálním zázemím, které jsme měli k dispozici v naší generaci. Tatínek byl starší a v důchodu, maminka nikdy nepracovala. Nebýt vedení firmy Jednota – Jedność, nikdy bych se na studia nedostal. Zdá se mi, že mnoho dnešních studentů se vůbec neobává školného a že nemusí vyvíjet velké úsilí, aby měli z čeho studia zaplatit. To moje generace neznala. Musel jsem čtyřikrát do roka předkládat průběžné výsledky studia firmě, která mne na studia vyslala. Také rodiče přímo očekávali moji brzkou finanční návratnost a pomoc do rodinného rozpočtu.

Za dobu svého působení na fakultě jste zajisté obdržel mnoho lákavých nabídek z jiných vysokých škol, proč jste zde zůstal?

Zůstávám v Karviné hlavně proto, že jsem nenapravitelným patriotem tohoto regionu i mého rodiště. Mám zde hluboké kořeny právě v onom lidském smyslu.

Zpracovaly: Halina Starzyczná, Pavla Sýkorová
Otázky připravil: Michal Kamenčák