Osud vlakové stanice je spojen s plánovaným dopravním terminálem. Zastupitelé zařadili jednání a prezentaci projektu ČD na začátek programu. Po úvahách nad třemi variantami řešení stanice se České dráhy rozhodly pro demolici současné stanice a stavbu zcela nového nádraží.

České dráhy mají k dispozici potřebné finanční prostředky z Regionálního operačního programu. "V Havířově máme skutečně problém s tím, že nádraží neposkytuje služby, jaké bychom od moderního nádraží očekávali. Současná budova je předimenzovaná a její provoz nákladný. Provozní náklady jsou velkým problémem. Nádraží není napojeno na jiný dopravní uzel a nedaří se tak přilákat další cestující," řekl Aleš Bartheldi z odboru strategie Generálního ředitelství Českých drah.

Nová stanice bude tvořit jednolitý celek s terminálem a cestující ze Šumbarku budou mít přístup po lávce. "Přístup k jednotlivým druhům dopravy je řešen co nejjednodušeji. Celkové náklady se předpokládají ve výši 160 milionů korun, z toho by dotace měla činit 135 milionů," doplnil Bartheldi.

Vizualizace vlakové stanice je ve fotogalerii. Více informací o terminálu najdete v Souvisejících článcích.

"Je skutečně nezbytně nutné současnou budovu nádraží likvidovat? Na vizualizaci vidím elegantní propojení lávkou se Šumbarkem. Dalo by se podobně spojit i centrální část města?" ptala se zastupitelka Karin Macková (VV).
"My jsme zvažovali několik řešení, včetně zachování současné haly s jiným vnitřním uspořádáním. Bohužel, nedařilo se nám dosáhnout žádaného snížení provozních nákladů. Proto upřednostňujeme stavbu nové haly," vysvětlil Bartheldi.
"Samozřejmě se snažíme řešit spojení i s centrální částí, ale to nebude zahrnuto v současném projektu," odpověděl náměstek primátora Petr Smrček.

"Mě překvapuje láce tohoto projektu. Ve srovnání s lávkou na ostravské Karolině je to skutečně levné. Až se bojím podfinancováním havířovského projektu," řekl zastupitel ČSSD Břetislav Petr.

V hlasování se pro tento projekt vyslovili všichni zastupitelé.

V dalším bodě zastupitelé schválili základní škole s polským vyučovacím jazykem výjimku nízkého počtu žáků. "Tady bych chtěl uvést, že náměstek Daniel Pawlas už dostal pokyn, aby situaci prověřil a zhodnotil, protože nejde, abychom školu kvůli nízkému počtu žáků takto dotovali každý rok," řekl primátor Zdeněk Osmanczyk.

Zastupitelé schválili navášení finančních prostředků, kterými město každoročně přispívá ČSAD Havířov na úhradu ztráty z provozování MHD.

Program zasedání:
01. Schválení předsednictva 6. zasedání ZMH, konaného dne 20.6.2011
02. Schválení programu 6. zasedání ZMH, konaného dne 20.6.2011
03. Určení ověřovatelů zápisu ze 6. zasedání ZMH, konaného dne 20.6.2011
04. Ověření zápisu z 5. zasedání ZMH, konaného dne 28.3.2011
05. Kontrola plnění usnesení ZMH
06. Rozhodnutí o pořízení úpravy Územního plánu města Havířov
07. Zadání Změny č. 16 územního plánu města Havířov
08. Rozhodnutí o pořízení změny Územního plánu města Havířov
09. Obecně závazná vyhláška o Městské policii Havířov
10. Čerpání Fondu pro zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku a upevnění veřejného pořádku
ve městě Havířově
11. Vyúčtování hospodaření města Havířova, finanční vypořádání a závěrečný účet města Havířova
za rok 2010
12. Návrh úprav rozpočtu II. na rok 2011 – rozpočtová opatření č. 20. – 51.

13. Plnění rozpočtu města Havířova a hospodářské činnosti za období leden - březen 2011
14. Svěření pravomoci Radě města Havířova – rozpočtová opatření
15. Rozdělení výtěžku z Reprezentačního plesu města Havířova v roce 2011
16. Snížení příspěvku na provoz a poskytnutí investiční dotace mateřské škole
17. Zapojení schválené neinvestiční rozpočtové rezervy pro rok 2011 v rozpočtu
odboru školství a kultury
18. Zvýšení příspěvku na provoz MŠ Balzacova
19. Výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Havířov-Bludovice, Selská
pro školní rok 2011/2012
20. Revizní komise havířovského hokeje – zrušení usnesení
21. Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ rozpočtu města
Havířova v roce 2011
22. Návrh na poskytnutí dotací z výdajové části OJ 10 – „Ostatní dotace a dary“ – sportovní
a mimosportovní kroužky havířovských středních škol a Havířovská liga středních škol
23. Nabídka společnosti Viking agency s.r.o. pro akci Havířovské slavnosti
24. Asociace Falun Gong ČR – petiční akce
25. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1225/1, k.ú. Prostřední Suchá
26. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4090, k.ú. Havířov-město
27. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 944/367, k.ú. Šumbark
28. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2172/5 a části pozemku parc.č. 2170/117, k.ú. Bludovice
29. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2354/1, k.ú. Havířov-město
30. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1452/12, k.ú. Šumbark
31. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1028/18, k.ú. Šumbark
32. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 284/1,k.ú. Šumbark
33. Záměr prodeje části pozemků parc.č. 2499 a parc.č. 2503, k.ú. Havířov-město
34. Záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1642/3 a 1642/1, k.ú. Šumbark
35. Záměr směny pozemků k.ú. Šumbark – pan Káňa
36. Záměr směny pozemků k.ú. Bludovice – pan Przybyla, paní Jandová
37. Prodej pozemku parc.č. 1629/56, k.ú. Bludovice
38. Prodej pozemku parc.č. 1395/45, k.ú. Šumbark
39. Prodej části pozemku parc.č. 202/2, k.ú. Bludovice
40. Prodej nebytové jednotky
41. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2837/1, k.ú. Havířov-město, z majetku ČR
– Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města
42. Bezúplatný převod objektu na ul. B. Němcové 1207, Havířov-Šumbark
43. Přijetí daru pozemku parc.č. 3663/1, k.ú. Havířov-město, v rámci vypořádání stavby:
„Rekonstrukce velkého rondelu sil. I/11 v Havířově“
44. Výkup pozemku parc.č. 1118/1, k.ú. Bludovice
45. Výkup pozemků k.ú. Bludovice – paní Folwarczná
46. Výkup pozemků k.ú. Bludovice – manželé Balonovi
47. Výkup části pozemku k.ú. Bludovice – paní Mamulová
48. Výkup pozemku parc.č. 1087/5, k.ú. Bludovice – pan Rotter
49. Výkup pozemků k.ú. Šumbark – pan Chrobák
50. Výkup pozemků k.ú. Dolní Datyně – manželé Bartoňovi
51. Výkup pozemku k.ú. Prostřední Suchá – pan Zotyka
52. Výkup pozemku k.ú. Prostřední Suchá – pan Molinek
53. Výkup pozemku parc.č. 1651, k.ú. Dolní Suchá – paní Cechelová, paní Molinková
54. Výkup pozemků k.ú. Šumbark – manž. Santariusovi
55. Výkup pozemků k.ú. Šumbark – paní Pánová, paní Růžičková, pan Jaroš
56. Výkup části pozemku parc.č. 1654, k.ú. Šumbark, pro účely rozšíření ul. Výletní
57. Výkup pozemku parc.č. 2641/3, k.ú. Prostřední Suchá, pro účely výstavby
„Odkanalizování Havířova, městská část Prostřední Suchá“

58. Smluvní vztahy pro účely stavby: „Odkanalizování Havířova, městská část Dolní Datyně“
59. Smluvní vztahy pro účely výstavby cyklostezek – změna usnesení
60. Smluvní vztahy pro účely realizace stavby: „Rekonstrukce komunikací ul. V Zátiší
a ul. U Hájenky v Havířově-Podlesí“
61. Vynětí majetku z hospodaření PO Sociální služby města Havířova
62. Odúčtování majetku z účtu mank a škod
63. Nabídka přebytečného majetku příspěvkových organizací
64. Privatizace bytového fondu v majetku statutárního města Havířova
65. Informace o sankčních opatřeních a poskytnutých úlevách na místních poplatcích
66. Poskytnutí finančních a věcných darů-soutěž 17. Mistrovství Evropy ve floristice
EUROPA CUP 2011 v Havířově
67. Žádost o dotaci z rozpočtu statutárního města Havířova na rekonstrukci Domova se zvláštním
režimem Pohoda v Dolních Domaslavicích a jeho zařazení do komunitního plánování
68. Strategický plán Lokálního partnerství Havířov
69. Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně Domov seniorů Havířov, p.o.
- doplnění usnesení č.j. 5572/83/10
70. Žádost dopravce ČSAD Havířov a.s. o navýšení fin. prostředků pro úhradu
prokazatelné ztráty v systému městské hromadné dopravy Havířov (MHD) v r. 2011
71. Topolánek s.r.o. – nabídka k odkoupení pohledávky za společností TEVOS, s.r.o.
72. Písemnost adresovaná Zastupitelstvu města Havířova – žádost Ing. Antonína Vojtany
73. Svazek měst a obcí okresu Karviná – závěrečný účet za rok 2010 a přistoupení obce Těrlicko
74. Zajištění provozování kanalizací ve vlastnictví statutárního města Havířov
75. „Dopravní terminál Havířov“ - principy přípravy a realizace projektu
76. Veletrh investičních příležitostí MIPIM 2012 – schválení účasti města
77. Informativní zpráva o skutečném stavu podaných žádostí pro získávání dotací
z fondů EU, SR, případně jiných zdrojů
78. Informativní zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Havířova
za období od 7.9.2010 do 31.5.2011
79. Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMH za I. pololetí 2011
80. Informativní zpráva o činnosti vedení města
81. Interpelace zastupitelů a vystoupení občanů