K rozpočtu se mezi zastupiteli vedla bouřlivá diskuse, nakonec ale byl schválen a proti předchozím rokům se vymyká…

Ano, rozpočet byl schválen na zasedání zastupitelstva v prosinci 2014. V podstatě určil hlavní čísla v příjmech a výdajích. A definoval i výdaje pro jednotlivé organizační jednotky, které tvoří magistrát a příspěvkové organizace.

Příjmy mají činit 1 183 575 000 korun a výdaje 1 070 383 000 korun. Jde o konečná čísla?

V průběhu roku samozřejmě dochází k určitým změnám rozpočtu, kterým říkáme rozpočtové úpravy. Běžně jich za rok bývá kolem pěti nebo šesti. Dostaneme-li například nějakou dotaci nebo příspěvek, o kterém jsme nevěděli a který se musí do rozpočtu zařadit. Obdržíme-li kupříkladu příspěvek na vzdělávání, na platy učitelů, musíme je rozpočtovou úpravou přijmout do rozpočtu a musíme je současně převést přes odbor školství na jednotlivé příspěvkové organizace, tedy základní školy.

Letošní rozpočet je přebytkový. Je pravděpodobné, že v plusu bude město i na konci roku?

V minulých letech jsme měli rozpočty ztrátové. Potřebné výdaje jsme kryli zejména z úvěrů nebo různých dotací. Nikdy se nestalo, že bychom rozpočet naplnili v původně plánovaných číslech. Například loni jsme měli schválené záporné saldo 117 milionů korun, ale ve výsledku jsme nakonec měli příjmy vyšší než výdaje o téměř 25 milionů. Podobně tomu bylo i dříve, kdy se předpokládaný záporný výsledek také dařilo snížit. Dobrým hospodařením se nám daří zvyšovat hospodářský výsledek. Loni to bylo o 50 milionů více než jsme původně předpokládali. Tyto prostředky pak můžeme ukládat na účelových a rezervních fondech.

S kladným výsledkem počítáme i letos, přičemž ve schváleném rozpočtu nemáme zahrnuty všechny předpokládané příjmy. Nejsou tam například pokuty od městské policie a sankce, protože nevíme, v jaké výši budou a bylo by to neetické je plánovat. Nejsou tam v plné výši ani příspěvky na sociální služby a domovy seniorů. U těch víme, že přicházejí v průběhu roku a my je máme zahrnuty jen asi z 60 procent. Jistíme se tím pro situaci, kdy by stát nevyplatil příspěvky v plné výši.

S jakými většími investicemi město letos počítá?

V rozpočtu máme zahrnuty finanční prostředky na stavbu dopravního terminálu, u kterého však už víme, že se stavět nebude. Peníze však použijeme pravděpodobně na zateplení poslední školy, a to Karolíny Světlé. Jde o zhruba 50 milionů korun, přičemž dostaneme dotaci a na zbytek použijeme peníze z terminálu. Investicí za přibližně 15 milionů korun bude stavba velkého dopravního hřiště na Ostravské ulici. Ta by měla začít už v dohledné době. Největší položkou však bude 41 milionů korun na dokončení III. etapy odkanalizování v Prostřední Suché a Životicích.

Za co město utrácí nejvíce?

Máme provozní výdaje, které město musí uhradit a pak výdaje, které můžeme ovlivnit například tím, zda konkrétní stavbu postavíme nebo nepostavíme. Zatímco dříve jsme měli na investice například 500 až 600 milionů, nyní je to jen necelých 200 milionů. Naopak v takzvaných mandatorních výdajích jsou zahrnuty náklady na energie nebo služby, které město poskytuje občanům. Také tam jsou výdaje, které tvoří rozdíl mezi vybranými poplatky za odpad a skutečnými náklady na likvidaci odpadu. Jde i o rozdíl mezi vybraným jízdným v MHD a skutečnými náklady dopravce, který letos předpokládáme ve výši 57 milionů korun. Mezi největší náklady patří mzdy zaměstnanců města, tedy magistrátu a všech příspěvkových organizací, sociálních služeb nebo městské policie.

Jak to vypadá se zadlužením města?

Snažíme se také snižovat dluh města, který ke konci roku činil 631 milionů korun. Letos splatíme asi 150 milionů. Peníze z úvěru VUB město využívalo k pokrývání investičních akcí, na které získalo dotace. Snížením zadlužení si otevíráme cestu k vzetí dalšího úvěru pro financování projektů v novém období po roce 2015. Ministerstvo navíc sleduje zadlužení obcí a měst. Od roku 2016 pak těm, kteří dosáhnou 60 procent svých příjmů, za trest omezí daňové příjmy. V případě Havířova činí zadlužení zhruba 30 procent a snižujeme ho v letošním roce na necelých 17 procent.

Havířov byl vždy sociálním městem. Bude tomu tak i při avizovaných úsporách?

Město musí šetřit. Očekáváme, že sdílené daně vybírané státem budou přibližně ve stejné výši jak v roce 2014. Proto omezujeme investice. Zkrácená jsou například velikonoční a vánoční městečka nebo Havířovské slavnosti. Snižujeme i některé provozní výdaje.

V té souvislosti je třeba připomenout rozhodnutí vedení města, že se nebudou zvyšovat poplatky za odpad či psy, jízdné v MHD, daň z nemovitosti nebo nájemné v městských bytech. Zachována bude i široká škála poskytovaných sociálních služeb.