Pro správu povodí, správu vodních toků a provoz a řízení vodních děl patří k významným informacím údaje o srážkách, průtocích, teplotách a hladinových stavech na vodních dílech. Vodohospodáři Povodí Odry měří vodní stavy na vodních tocích ve 120 profilech, z nichž na 41 profilech měří zároveň i srážky, samostatně měří srážky na dalších 47 místech. Celkem mají v povodí Odry 167 měřících míst, včetně měření na vodních nádržích. Volba typu měřidla je odvislá od jejího umístění, náchylnosti na výskyt bouřek, způsobu přenosu dat a rovněž se vyvíjí dle získaných zkušeností se spolehlivostí měření.

Stávající systém měření dat Vodohospodářského dispečinku se začal budovat v 80. letech minulého století. Je již velmi rozsáhlý a dnes pokrývá v podstatě celé území ve správě státního podniku Povodí Odry.

VOP CZ, Šenov u Nového Jičína. Ilustrační foto.
Ministerstvo obrany zahájilo kontrolu ve státním podniku VOP CZ v Šenově

Při měření vodohospodáři úzce spolupracují s ostravskou pobočkou Českého hydrometeorologického ústavu, a to v oblasti společného využívání stanic, tvorby měrných křivek, poskytování dat apod. Systém zahrnuje měření meteorologických a hydrologických dat na vodních tocích a v jejich povodích, na vodních dílech, měření kvality vody a provoz klimatologické stanice v Nových Heřminovech. Srážkoměry jsou vyhřívané a umožňují i měření sněhových srážek.

„Prakticky je rozvoj měřicích stanic v našem povodí pro nejbližší období uzavřen a dokončen,“ konstatoval technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček a dodal: „V letošním roce jsme zprovoznili dvě měřicí stanice v oblasti Rychlebských hor. Neboť v roce 2009 postihly bystřiny odvodňující Rychlebské hory přívalové povodně, kdy zejména na Vojtovickém potoku byla překročena 100letá voda a došlo v obci Bernartice včetně její části Buková k významným povodňovým škodám. Prakticky obratem jsme převzali správu tohoto toku a v následujících letech zhotovili protipovodňová opatření.“

Kavárna, dříve spjatá se jménem Petry Kvitové, je opět otevřená.
Fulnecká kavárna, dříve spjatá se jménem Petry Kvitové, je opět otevřená

Povodí Odry informovalo, že rekonstrukci lávek a mostů usměrňovalo tak, aby byly tyto objekty bezpečné, nezhoršovaly odtokové poměry a nově netvořily odtokové závady, což se postupně ve spolupráci s obcí  Bernartice podařilo.

Limnigrafická stanice v Bernarticích na Vojtovickém potoce.Limnigrafická stanice v Bernarticích na Vojtovickém potoce.Zdroj: se svolením Povodí Odry

„A tato protipovodňová opatření se osvědčila během srpnové povodně 2022, kdy prakticky bezeškodně převedla velkou vodu, která přibližně odpovídala kapacitě úpravy, mezi 20 – letým a 50 – letým průtokem. Zprovozněné stanice budou sloužit k prevenci a operativně při přívalových srážkách a povodních,“ upozornil,“ konstatoval ředitel Tureček.

Stávající síť stanic je již velmi rozsáhlá a zajištění jejího spolehlivého provozu je organizačně i ekonomicky náročné. Kromě měřících stanic na jednotlivých tocích se provádí měření na významných vodních dílech Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Olešná, Žermanice, a Těrlicko. Měří se vodní stavy a srážky podobně jako na vodních tocích včetně vodních hladin v nádržích, ale navíc jsou přebírána měření z řídicích systémů vodních děl, z měření technickobezpečnostního dohledu a záběry z kamer vybudovaného kamerového systému, které jsou zobrazovány v domku hrázného a na VH dispečinku.

„Kvalitu vody v parametrech pH, rozpuštěný kyslík, redox potenciál, vodivost, teplota vody a vzduchu měříme ve třech profilech, a to na Ostravici v Ostravě, na Olši v Dětmarovicích a na Odře v Bohumíně,“ vysvětlil vedoucí Vodohospodářského dispečinku státního podniku Povodí Odry Vladimír Zdráhal a pokračoval: „Na konci loňského roku jsme dokončili novou klimatologickou stanici v Nových Heřminovech, která měří nejen standardní veličiny, ale také například půdní vlhkost v cca 3 hloubkách, sluneční svit, rychlost a směr větru, výpar. Technologický servis zajišťuje pobočka ČHMÚ a údržbu kolem stanice zajišťuje náš dispečink. Naměřená data budou v budoucnu sloužit k porovnání klimatu před a po výstavbě vodní nádrže Nové Heřminovy.“

Další ojedinělé stanice mohou vzniknout v případě vybudování nových vodních děl a potřeby operativní informace z nich, případně mít informace k jejich řízení. V budoucích 10 letech tak nelze vyloučit nové měřicí stanice na připravovaných malých vodních nádržích, jako jsou malé vodní nádrže (MVN) Stěbořice na Velké, Jičina na Grasmance, MVN na Rakovci a Polančici, nebo na vakovém jezu na Polančici v Polance nad Odrou, případně na pohyblivém jezu na odlehčení Ščučí.

Kopřivnice prohrála v Novém Jičíně.
Kopřivnice sahala po bodu, derby nakonec pro Ďábly. Co řekli trenéři?

Samostatně se bude budovat systém měření pro vodní nádrž Nové Heřminovy, jako jsou limnigrafy na Opavě nad nádrží s řízením rozdělování průtoků do toku a do obtokového koryta určeného pro migraci vodních organismů, na Milotickém potoku, na Opavě pod nádrží a na jezech v Zátoru a v Branticích.

Všechna měřená data jsou zobrazována v aplikaci Vodohospodářského dispečinku a slouží všem složkám státního podniku povodí Odry pro jejich vodohospodářské činnosti a vybrané údaje jsou prezentovány také na webových stránkách našeho podniku.