Tak jak havířovský primátor František Chobot slíbil, tak se i stalo. Na základě přibývajících stížností obyvatel města na znečištění ovzduší a vysokou prašnost a současně i sohledem na své vlastní zkušenosti, vyvolal primátor diskusi na zasedání rady i zastupitelstva. To mu odhlasovalo částku 300 tisíc korun zrozpočtu na provedení měření znečištění ovzduší.

„Ještě před tím ovšem osobně navštívím některé největší znečišťovatele, aby mohli dokladovat, co pro zlepšení situace dělají. Pokud svysvětlením nebudeme spokojeni, necháme provést měření některou nezávislou institucí. Rozbory nám prokáží, odkud pochází prach, který k nám padá,“ řekl primátor zastupitelům.

Minulý čtvrtek se do oceláren ArcelorMittal Ostrava vypravila skupina zástupců havířovského magistrátu. Hlavní ekolog společnosti Petr Beranek a personální ředitel Jiří Gwozd provedli primátora Chobota, náměstka Zdeňka Osmanczyka a vedoucí odboru životního prostředí Janu Návratovou některými výrobními provozy. Navštívili vysoké pece, koksovnu, ocelárnu a minihuť.

Zástupci města se ptali, zda mají komíny odlučovače prachu, jaké jsou jejich limity a jak probíhá vypouštění prachu. Podle informací zástupců společnosti ArcelorMittal kleslo množství vypouštěných emisí na 10 procent oproti roku 1990 stím, že dříve to bylo až 16 tisíc tun prachu ročně a nyní je zhruba 1 700 tun,“uvedla po schůzce mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková.

Společnost ArcelorMittal Ostrava dokonce městu nabídla, že objektivní měření finančně podpoří, aniž by do studie jinak zasahovala. „Tuto nabídku nám skutečně dali a rada města o tom bude ještě jednat. Já osobně jsem přesvědčen, že měření necháme provést, abychom věděli přesně, ze kterého provozu knám znečištění proudí. Podle převládajících směrů proudění vzduchu je to opravdu zostravské oblasti. Nezávislá instituce už byla vybrána ve výběrovém řízení a snad už ve středu tento výběr potvrdí radní na svém zasedání. Máme zájem, aby se měření provedlo dříve, než by hodnoty ovlivnila lokální topeniště vrodinných domech. Přitom ale nebudeme předem vědět, kdy se měření bude provádět,“ potvrdil vpondělí ráno primátor Chobot.