Životičtí v úterý vydali své tiskové prohlášení, ve kterém shrnují své záměry. Odmítají zastrašování ze strany města a občanům Životic chtějí předložit návrh na konání referenda.

„Prioritou spolku je informovat a zajistit veřejnou diskuzi nad nejpalčivějším tématem pálícím občany, tj. výstavbou rychlostní komunikace I/11 přes území Životic. Realizací této stavby by došlo přinejmenším k výrazné změně krajiny, zhoršení podmínek pro život v této části obce a prostorovému vyloučení jednotlivých částí obce. Zarážející pro nás je, že vedení města Havířova na jedné straně tuto stavbu výrazně podporuje a na straně druhé ani v nejmenším neinformuje občany Životic o rozsahu a dopadu stavby na jejich život v obci. Cestu spolek spatřuje v slušné a věcné diskuzi a zajištění podkladů pro svobodné rozhodnutí občanů této části, zda chtějí pokračovat pod správou města Havířova, nebo zvolí cestu autonomie a návratu k dřívějším kořenům samostatné obce Životice,“ uvádí spolek v prohlášení.

Přestože městská část nemá své vlastní katastrální území, jak stanoví zákon, Životičtí věří, že i tuto podmínku dokáží splnit. 

Přípravný výbor předloží městu návrh na konání referenda, který ale město zřejmě odmítne právě pro nesplnění podmínky. Proti tomu se Životičtí budou moci odvolat ke krajskému úřadu a pokud i ten jejich návrh zamítne, bude se žalobou zabývat správní soud. Ten by mohl rozhodnout, že obec Životice může vzniknout osamostatněním na základě argumentu, že již dříve byla samostatnou obcí a k Havířovu byla připojena politickým rozhodnutím, které obyvatelé nemohli ovlivnit. Pokud by soud Životickým vyhověl, katastrální úřad by vymezil katastrální území a teprve tehdy by se mohlo konat referendum o osamostatnění.

Šance na soudní rozhodnutí o obnově samostatného katastru bývalé obce Životice je poměrně vysoká. V opačném případě, pokud by se radnice obcí a měst chtěly preventivně bránit případnému odtrhávání dříve připojených obcí, mohly by své katastry slučovat záměrně ve větší celky, aby nemohlo dojít k vyhlášení referenda.  

V městské části Životice nyní žije 1340 obyvatel, z čehož je 1055 oprávněných voličů. K uznání výsledku referenda je nutné, aby volební účast byla minimálně 35 procent, pro osamostatnění byla nadpoloviční většina a současně aby tato většina představovala 25 procent z celkového počtu voličů v Životicích.

Životičtí s referendem nespěchají a ještě před ním chtějí se spoluobčany diskutovat.

„Panem primátorem jsme byli ubezpečeni, že podpora města vůči našemu spolku bude obdobná jako ke spolkům jiným. Po několika dnech město překvapivě oznámilo, že zastavuje všechny investice do této části obce. Investice, které ani neplánovalo. Každý občan může zhlédnout na přelomu roku schválený rozpočet města Havířova na letošní rok, který je zavěšen na webových stránkách statutárního města, jakoukoliv investiční akci v Životicích však bude hledat marně. Jsme pobouření, že vedení města si chce vzít občany Životic jako rukojmí a přivést strach do jejich domácností,“ dodává spolek v prohlášení.

"Náměstci primátora Ondřej Baránek a Bohuslav Niemiec nám přislíbili, že vedení města projedná změnu programového prohlášení Rady města Havířova v oblasti dopravy, konkrétně podpory stavby obchvatu přes městskou část Životice. My o tomto návrhu budeme ve spolku hlasovat," řekl člen spolku Životice Sobě Radek Jantoš.

Jak už Deník informoval dříve, k situaci se už minulý týden vyjádřili primátor Josef Bělica i jeho náměstci na schůzi životické občanské komise. Primátor tam přednesl údaje, kolik milionů korun město do Životic investovalo v minulých letech.

V úterý primátor potvrdil, že Životice nesplňují podmínku vlastního katastrálního území a proto se osamostatnit nemohou. 

"My o tom problému s katastrem víme a počítáme i s tím, že v krajním případě o tom bude rozhodovat soud," reagoval Jantoš. 

Fotogalerie: Prodloužená Dlouhá třída v Havířově

Katastrální území

Katastrální území (KÚ) je pro vznik samostatné obce podstatnou podmínkou. Životice nyní spadají pod společné KÚ s Bludovicemi a Podlesím. K vytvoření svého vlastního KÚ musí mít katastrální úřad buď dohodu obou obcí nebo pravomocné rozhodnutí nadřízeného úřadu či soudu.

„Katastrální úřad musí mít nějaký důvod, proč by nové KÚ měl vytvořit. Podmínka pro vznik nového katastrálního území je dána v § 31 katastrální vyhlášky, kde je uvedeno, že k vytvoření nového katastrálního území může dojít jen v případě, že je to nezbytné pro správu katastru nebo z jiných závažných důvodů, například při vzniku nové obce. Když by tedy vznikla obec a existovala by dohoda obcí nebo pravomocné rozhodnutí o změně hranic obce, není problém katastrální území vytvořit. Ovšem, pokud se nevytváří na základě dohody obcí, tak je například nutné zajistit vyjádření všech dotčených vlastníků, což je docela náročná činnost. Vytvořit katastrální území jenom kvůli konání referenda není v souladu s katastrálním zákonem, respektive katastrální vyhláškou. Nakonec by mohla nastat situace, že nová obec vůbec nevznikne a vytvořené katastrální území by nemělo opodstatnění,“ vedoucí oddělení řízení územních orgánů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Pavel Doubek.

Dohoda obcí je nemožná, protože Životice samostatnou obcí nejsou zatím obcí nejsou. V úvahu tak přichází správní řízení. V tom by se Životice mohly domáhat rozhodnutí o obnově původní obce, tedy stavu před rokem 1960.

Životice
První zmínka o obci je z roku 1533. Ve druhé polovině 16. století byl postaven zámeček, který v současné době chátrá.
6. 8. 1944 bylo v obci a okolí gestapem popraveno 38 náhodně vybraných mužů a chlapců a dalších 31 lidí bylo odvezeno do koncentračních táborů. Událost připomíná památník.
V roce 1960 byla obec připojena k budovanému Havířovu. Hlavní tepna - ulice Padlých hrdinů je součástí tratě každoročně konaného motocyklového závodu Zlatý kahanec.
K 1. 1. 1992 žilo v Životicích 653 obyvatel, 1. 1. 2019 to bylo 1340 obyvatel.

Fotogalerie: Prodloužená Dlouhá třída v Havířově