Velmi vášnivá diskuse se vede na internetových stránkách Deníku pod článkem o nové dopravní situaci na Dělnické ulici mezi křižovatkou s ulicemi Fryštátská a Kpt. Jasioka a malou okružní křižovatkou s ulicemi Stará a Vodní. Město nechalo v celém úseku z původních dvou jízdních pruhů v každém směru jen po jednom. Přibyly odbočovací pruhy a zpomalovací šikany, které mají být doplněny pevnými svodidly, aby se řidiči neřídili pravidlem Čára není zeď a nepřejížděli namalované vodorovné značení.

Ke kolizní situaci by mohlo docházet především v úseku, kde vozidla jedoucí od centra města na Karvinou projíždějí křižovatkou s Fryštátskou ulicí po hlavní silnici v levém jízdním pruhu, zatímco vodorovným značením odděleného pravého pruhu mohou najíždět vozidla z Fryštátské ulice. Jejich jízdní pruh však po několika metrech končí. Dopravní značka IP 18b Snížení jízdních pruhů je na to upozorňuje a řidiči jedoucí v té chvíli souběžně v obou pruzích by proto měli využít pravidla ZIP.

Silničáři instalují dopravní značky na Dělnické ulici v Prostřední Suché.

K novému dopravnímu značení se nikdo nechce hrdě přihlásit. Silnice patří kraji, který však dává od kritizované novinky ruce pryč, přestože dopravní značky instalovali pracovníci krajské správy silnic.

„Tato komunikace je ve správě Správy silnic Moravskoslezského kraje a dopravní značení zde určuje magistrát města Havířova. Provedenou úpravou dopravního značení vyšla Správa silnic Moravskoslezského kraje vstříc požadavkům statutárního města Havířova," sdělila mluvčí krajského úřadu Petra Špornová.

Jak Deník zjistil, samotným silničářům, kteří věšeli značky na sloupy, je situace jasná. „Je to špatně. Vodorovné značky se budou přemalovávat. Na víc se nás neptejte," reagovali s vědomím, že v tomto úseku nejsou naposledy.

Redakce se na situaci dotázala několika odborníků.

„Nemám nic proti tomu, že se ze dvou jízdních pruhů udělal jeden pro každý směr. Provoz je v tomto úseku nižší a studie prokazují, že posunutí provozu od blízkého domu o šířku jednoho pruhu sníží hlučnost v tomto domě. Pokud jde o dopravní značení, tam vidím některé chyby. U připojovacího pruhu nemá být umístěna svislá dopravní značka IP 18b Snížení počtu jízdních pruhů. Řidič jedoucí v tomto pruhu má před najetím do průběžného pruhu dát přednost v jízdě. Neuplatňuje se pravidlo ZIP. Špatně jsou i zdvojené odbočovací šipky," řekl dopravní inženýr krajského úřadu Oldřich Surý.

Podobně reagoval také učitel autoškoly a předseda městské komise Besip Roman Skácel. Zaráží ho kombinace předběžných šipek V 9c v připojovacím pruhu a svislé dopravní značky IP 18b.

„Nechápu důvod použití těchto dopravních značek. Místo toho, abychom šli cestou zjednodušení dopravního značení, odstraňovali ta nesmyslná, řidičům vytvořili značkami jednoznačnou situaci, která nepovede k nesmyslným diskusím o tom jak a kde je co správně, tak se projektant pěkně vyřádil. Daleko jednodušší by bylo, vytvořit zde jednoduché a obyčejné připojovací pruhy a pravidla zde by byla zcela jasná a jednoznačná," kritizoval.

Ze své zkušenosti také připomenul, že původní značení v křižovatce Dělnické ulice s Fryštátskou a Kpt. Jasioka bylo přehledné.

„Naprosto nesmyslné a zcela se logice vymykající značení. Tady byla použita fantazie, která říká, že máme křižovatku, kde se dá jet trochu doleva a úplně doleva a kde se dá jet trochu doprava a úplně doprava. Jen bohužel směrová světla na vozidlech na takové situace nemáme, a tedy nejednoznačný směr jízdy vozidla vytvoří zcela zbytečně krizové situace. Původní značení této křižovatky bylo logické a jednoznačné co se směru jízdy týče," dodal Skácel.

Značení bylo opraveno

Pochybnosti o značení, přestože bylo provedeno podle předem projednaného detailního projektu, začali mít i úředníci havířovského magistrátu. „Na místě byla provedena kontrola a posouzení situace pracovníky Stavební a silniční správní úřad," informovala mluvčí radnice Eva Wojnarová.

Přečtěte si celé vyjádření vedoucího odělení dopravy havířovského magistrátu Jaromíra Schwarze:

Místní úpravu provozu na silnici č. III/4746, ul. Dělnické v úseku mezi křižovatkou s ul. Fryštátská a ul. Kpt. Jasioka a křižovatkou s ul. Vodní a ul. U Pošty v Havířově-Prostřední Suché na základě zadání vlastníka komunikace, Správy silnic Moravskoslezského kraje, jakožto organizace zřízené Moravskoslezským krajem zpracovala dopravní projekční kancelář. Vypracovaná dokumentace byla několikrát konzultována s Policií ČR, dopravním inspektorátem Karviná a Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad, jako příslušný správní orgán, vydal Stanovení místní úpravu provozu na silnici č. III/4746, jako závěrečný povolovací dokument.

Po provedení vodorovného značení správní orgán zjistil drobné nepřesnosti, které v dokumentaci nebyly postřehnuty a neprodleně svolal dne 12.5.2015 jednání, kde za přítomnosti projektanta, Správy silnic Moravskoslezského kraje a Policie ČR, DI Karviná byly vyřešeny a zástupce Správy silnic Moravskoslezského kraje přislíbil provést opravy spolu s instalací nového svislého dopravního značení do 20.5.2015.

Dopravní značení bude doplněno umístěním betonových „city bloků", před přechody pro chodce, jako ochrana chodců.

Po doplnění nového svislého dopravního značení bude celý soubor dopravního značení uveden do souladu a řidiči se budou tímto značením řídit dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).

K celé akci „úpravu provozu na silnici č. III/4746, ul. Dělnické" považuje správní orgán sdělit následující:

Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad, jako příslušný správní orgán a Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Karviná evidují od r. 2009 stížnosti obyvatel bydlících podél silnice ul. Dělnické v předmětném úseku na hluk pocházející z provozu vozidel a stížnosti na řidiče vozidel překračující nejvyšší povolenou rychlost, 50 km/h, na této silnici. Na základě iniciativy těchto obyvatel provedla Krajská hygienická stanice v Ostravě v r. 2014 hluková měření. Na základě provedeného fyzického měření hluku a simulace bylo konstatováno, že limity hluku jsou překročeny především intenzitou dopravy a Krajská hygienická stanice v Ostravě vydala rozhodnutí, kterým vlastníkovi, Správě silnic Moravskoslezského kraje, jakožto organizaci zřízené Moravskoslezským krajem nařídil v termínu do 06/2015 provést opatření, kterým by byly splněny překročené hlukové limity v nemovitostech podél silnice v předmětném úseku. Vzhledem k tomu, že protihluková opatření, jako výměna oken v domech na straně ke komunikaci by se ukázala jako neúčinná a umístění protihlukové stěny zde není technicky možné, přistoupil vlastník k řešen snížení hlukového zatížení obyvatel formou odsunutí dopravy, jako zdroje hluku, zúžením vozovky silnice ze čtyřpruhu na dvojpruh. Jako doprovodný efekt bude samozřejmě i zpomalení vozidel a tím taktéž snížení hluku pocházejícího z provozu na silnici.

Silnice č. III/4746 je průjezdním úsekem silnice městem Havířovem a vede obytnou oblastí a její spojovací funkce je stále potlačována. Je proto žádoucí, aby byla „přátelštější" k obytnému prostředí kolem této komunikace. Zpomalení provozu na této komunikaci uvedeným opatřením je v souladu s trendem, který se stále častěji realizuje na komunikacích obecně.