Společného jednání na toto téma se minulý týden zúčastnili primátor Karviné Jan Wolf, orlovský starosta Miroslav Chlubna a náměstek havířovského primátora Ondřej Baránek.

Shodli se na tom že se získání pozemků do vlastnictví měst pomůže úspěšné transformaci a umožní rozvoj celého zdejšího regionu. Redakce položila všem třem stejnou otázku a níže přinášíme jejich odpovědi.

Proč usilujete o převody pozemků OKD (před jeho převodem na spol. Diamo) na město?

Jan Wolf, Karviná: Protože město Karviná má v rámci rozlohy ve svém vlastnictví převážně pozemky v rezidenční části. Ostatní pozemky na území města jsou ve vlastnictví buďto OKD nebo Asental Land. Jedná se o pozemky, na kterých by do budoucna mohly vzniknout ať už nové rezidenční části nebo průmyslové zóny, které bychom mohli nabídnout nově příchozím investorům a ti dali místním lidem práci. Právě tyto pozemky bychom potřebovali pro další rozvoj a přípravu na dobu po ukončení činnosti OKD.

Miroslav Chlubna, Orlová: Technicky není potřeba získat pozemky (případně nemovitosti) OKD, před převodem na Diamo. Naším požadavkem je závazek státu (vlády) k přednostnímu bezúplatnému převodu majetku OKD do majetku municipalit. Obce a města musí mít přednost, před prodejem jiným.

Ondřej Baránek, Havířov: Společnost  OKD  nemá v katastru nemovitostí  pro obec  Havířov evidován list vlastnictví, to znamená, že na území města Havířova nevlastní žádné nemovitosti, pouze má jiný  vztah k nemovitostem, např. předkupní právo, věcné břemeno, apod. Pozemky, pod kterými probíhala v minulosti těžba  na území města Havířova v současné době vlastní společnost Asental Land.

O které pozemky konkrétně má město největší zájem a co by na nich mohlo v budoucnu být? Nebo proč je chcete, i když se tam třeba nebude stavět. Je mezi nimi některý, pro vás vyloženě „strategický“ pozemek?

Jan Wolf: Jsou to pozemky, které jsou situovány v rámci teritoria města a už jen z logiky věci, by měly patřit městu. Neradi bychom, aby třetí subjekt rozhodoval o tom, co se na území Karviné bude v budoucnu odehrávat, bez vědomí nebo souhlasu města.  Jak jsem uvedl výše, je zde mnoho pozemků, na kterých by mohly vyrůst průmyslové zóny nebo nové rezidenční části. A to všechno by se městu Karviná připravovalo daleko lépe, kdyby nám tyto pozemky říkaly „pane“.

Miroslav Chlubna: Město Orlová má největší zájem o pozemky v Orlové Městě. Na těchto pozemcích by mohla být bytová výstavba a služby. Chceme vrátit život do Staré Orlové. Jestliže pozemek, město na stavbu nepotřebujeme, může tam stavět např. občan. Peníze, které budou za daný pozemek zaplaceny městu, budou použity k rozvoji města a lze to brát jako nefinanční pomoc postiženému regionu od státu.

Ondřej Baránek: S ohledem na skutečnost, že společnost OKD nevlastní žádné nemovitosti na území města Havířova, otázka je bezpředmětná.