Konference se zúčastnili představitelé Národního památkového ústavu, renomovaní architekti, představitelé vysokých škol a další osobnosti, které mají k problematice sorely vztah. „Vnitřní město svým urbanistickým a architektonickým pojetím vsorele tvoří a nahrazuje historické centrum, se svým specifickým bulvárem a navazujícími vnitrobloky a exponovanými významnými budovami vjasném a přehledném řádu, rámujícím otevřený zelený vzdušný urbanistický prostor. Oblast sorely je velice cenná svým nadčasovým urbanistickým řešením, které je mnohem lidštější než pozdější panelová výstavba. Právě proto je nutno na tuto skutečnost upozornit a ukázat, že toto město má již svou historii a tvář, kterou berou za svou i jeho obyvatelé. Toto jsou důvody a motivy, proč jsme se rozhodli uspořádat odbornou konferenci na téma Sorela – tvář města Havířova,“ řekl primátor František Chobot stím, že architektura sorely budí dodnes vodborných kruzích velmi rozporuplné názory.

Území sorely zahrnuje soubor obytných budov ohraničený na jedné straně lesoparkem Stromovka, na straně druhé vede až po meandry řeky Lučina. Na severozápadním konci je do chráněného území zahrnut zámek a kostel sv. Anny, na jihovýchodním konci památková zóna končí kinem Centrum. „Architekti projektující v 50. letech byty na rychle se rozvíjejícím Ostravsku nechtěli stavět nové domy v „buržoazním“ předválečném stylu, a proto se obrátili pro inspiraci do české renesance, o čemž vypovídají četné římsy, štíty, čučky a sgrafita, jimiž jsou domy vyzdobeny. Konferenci doplňuje výstava, zpestřená řadou dobových fotografií a map, dokreslující obraz vývoje vnitřního města. U příležitosti konání konference byl vydán sborník sjednotlivými přednáškami a fotografiemi,“ dodala Pondělíčková.

Vprůběhu konference zaznělo několik odborných přednášek. Přispěl také hlavní architekt města Havířova Karel Mokroš: „Základní podmínkou ochrany je respektování stávající urbanistické i prostorové struktury zástavby, sledující zvýšenou ochranu prostředí před případnými nepříznivými vlivy znejbližšího okolí a rušivými zásahy, zvláště při stavebních změnách vúzemí vymezeném ochranným pásmem. Obytný soubor vHavířově-Městě patří mezi nejhodnotnější realizace socialistického realismu a je dokladem hodnotného urbanistického řešení, vycházejícího ze základních klasických městotvorných prvků. Jendou zpodmínek bylo zpracování generelu barevného řešení jednotlivých objektů včetně urbanistického mobiliáře.“

Zpohledu vlastníka a správce objektů vchráněné oblasti přednášel zástupce společnosti RPG RE Management Ostrava Petr Handl. „Z pohledu vlastníka nemovitostí jsou objekty ve stylu sorela zajímavou výzvou. Domy, jejichž stáří se pohybuje mezi 50 až 60 lety, nebyly vminulosti bohužel příliš udržovány, což se významně podepsalo na jejich současném stavu. Přitom jsou domy postavené ve stylu sorela vyhledávány jako místa atraktivního bydlení především díky kvalitě obytného prostředí, kterou nabízí. Každý zobytných souborů postavených ve stylu sorely je zcela specifický, takže při hledání možností jejich oprav, regenerace nelze zaujmout jednotný univerzální přístup. Je třeba řešit každou lokalitu individuálně. Vsoučasné době již společnost RPG zahájila opravu fasád a výměnu oken vdomech na Hlavní třídě. Tato oprava byla detailně konzultována sodborníky na památkovou péči. Podařilo se najít kompromisní řešení mezi použitím moderních materiálů na odpovídajících místech a zachováním původního charakteru budov.“