Jak nedávno zaznělo v Ostravě na konferenci Odpady 21, v regionu se proto i nadále počítá s výstavbou Krajského integrovaného centra pro energetické využívání komunálních odpadů (KIC). Původní projekt KIC, který počítal se 40 procenty dotačních peněz z evropských fondů, bude podle Michala Rásochy, vedoucího oddělení odpadů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, nutné přepracovat. Nejen pokud jde o kapacitu, ale také po technické stránce.

„Především ale bude výstavba KIC potřebovat strategického partnera. KIC by mohlo využívat odpady nejen energeticky, ale také materiálově. Bez finanční podpory strategického investora se neobejde, přestože EU sice deklaruje podporu energetickému využívání odpadů, myslím, že na peníze bychom stejně nedosáhli," upřesnil Michal Rásocha s tím, že v současnosti probíhají jednání o vstupu investora.

Také prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavel Bartoš věří, že nové plány odpadového hospodářství povedou k dlouhodobému a udržitelnému řešení nakládání s odpady. Odpadové hospodářství musí být podle něj řešeno jako součást chytrého města a území.

„Výstavba zařízení na energetické využití odpadů v kraji je nutnost," tvrdí Bartoš.

Krajský úřad už začal s přípravami nového plánu odpadového hospodářství, který musí být v regionu hotov do poloviny příštího roku.

„Mezi hlavní priority patří zásadní omezení skládkování, s cílem úplného zákazu skládkování směsného komunálního odpadu, dále recyklace odpadů a další způsoby využití odpadů, včetně energetického. Kraj proto počítá také se začleněním KIC do systému nakládání s odpady," vysvětlil Michal Rásocha s tím, že zhruba až 300 tisíc tun odpadů ročně bude možné v závislosti na ostatních technologiích v budoucnu v kraji zpracovat energeticky.

V tomto způsobu likvidace odpadu je budoucnost, což dokazují i záměry energetických společností.

„Některé energetické společnosti chtějí své kotle přestavět na kotle na využívání tuhých alternativních paliv. Je tedy předpoklad, že by tak zhruba150 tisíc tun komunálních odpadů vyprodukovaných v kraji mohly ročně zpracovat. Dalších 150 tisíc tun, které dnes končí na skládkách, by potom mohlo zpracovat KIC," uvedl Michal Rásocha.

Podle Pavla Bartoše by se fungováním spalovny odpadu zásadně snížil podíl komunálních odpadů ukládaných na skládky v kraji, ale také by se vytvořil prostor ke zvýšení separace a materiálového využívání.

„Odpady by také nahradily cenné neobnovitelné suroviny," dodal Bartoš s tím, že v kraji je potenciál teplo vyrobené z odpadů využívat.