„Neutěšený stav chodníků podél silnic II. třídy způsobuje, že chodci raději využívají k chůzi vozovku a dochází tak k častým střetům s cyklisty a motorovými vozidly,“ řekl místostarosta Jan Blažek.

Cílem projektu je poskytnout vysoce rizikové skupině zranitelných účastníků silničního provozu, také osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, bezpečný pohyb.

„Tohoto cíle bude dosaženo rekonstrukcí stavebně upraveného prostoru pro chodce, spočívající v bezbariérovém řešení přístupových ploch. Budou vytvořené varovné pásy před vstupem do vozovky, nebo signální pásy z reliéfní dlažby u přechodu pro chodce. Rovněž se nasvětlí přechody speciálními svítidly typu Zebra 1. V prostoru autobusové zastávky bude zřízena bezpečnostní zóna podél nástupní hrany a u označníku zastávky bude signální pás,“ vysvětlil Blažek.

V projektu budou uplatněna závazná a doporučená technická opatření pro zpřístupnění dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Projekt respektuje metodické pokyny, manuály a standardy vydané Vládním výborem pro zdravotně postižené občany k příslušnému programu, včetně rozhodnutí Řídícího výboru programu mobility. „Tato veškerá opatření povedou ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, klesne nehodovost a také město bude působit lepším dojmem,“ doplnil místostarosta.

Městu se podařilo na realizaci prací získat příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 4,221 milionu korun v rámci programu zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Z rozpočtu města bylo vyčleněno na dofinancování akce 1,6 milionu korun. Veškeré úpravy by měly být dokončeny v prosinci letošního roku.