V programu jednání měli 35 bodů. 

Celý program zasedání

Průběh jednání:

13.00 - Primátor Havířova Josef Bělica zahájil zasedání.  

13.05 - Zastupitelé schválili program jednání s doplněnými body. 

13.20 - Delší diskuse se vedla o žádosti soukromé pohřební smlouvy na prodej nebo pronájem pozemku v ulici Na Nábřeží k vybudování parkoviště u své pobočky. Ekolog Jan Nezhyba z Pirátů požádal, aby se město v podobných případech vždy zajímalo také o zachování retenčních parametrů. 

13.32 - Zastupitelstvo schválilo navržená rozpočtová opatření hospodaření z roku 2018. 

13.34 - Zastupitelé bez diskuse přijali návrhy na ocenění učitelů, žáků a kolektivu za úspěchy dosažené v loňském roce. 

13.36 - Město přijalo informaci o tom, že Horní Suchá vypovídá smlouvu související s ukládáním odpadu na skládku odpadu na tamní skládce společnosti DEPOS, ve které je město Havířov akcionářem. Havířov nyní vyváží odpad nejen do Horní Suché, ale i na jiné skládky a do ostravské spalovny. Aby Havířov vyvážel více odpadu na skládku Depos, platila Horní Suchá městu 20 korun za každou tunu. Město začalo vozit svůj odpad na jiné skládky v době, kdy se v Horní Suché stavěly dva kruhové objezdy a náklady na vyvážení odpadu se navýšily vlivem delších objízdných tras. Technické služby města Havířova i nyní volí ekonomicky výhodnější vyvážení odpadu, proto dále část odpadu vozí na skládku v Horní Suché a část do Ostravy. 

"Náměstek primátora Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL) řekl,  že město dále jedná s vedením Horní Suché: "Jednáme tak, aby podmínky byly výhodné pro Havířov a pokud se dohodneme, budou výhodné i pro Horní Suchou."

13.15 - Zastupitelstvo odsouhlasilo pořízení změny územního plánu.

13.49 - Zastupitelstvo všemi 42 hlasy přítomných zastupitelů odsouhlasilo zamítnutí žádosti o prominutí penále stavební firmě, která nedodržela termín výstavby cyklostezky podél Dlouhé třídy a město jí strhlo 2 350 tisíc korun podle smluvního ujednání o penále 25 tisíc korun za každý den prodlení. Firma tvrdí, že celá stavba pro ni skočila ztrátou přesahující 6 milionů a žádá o prominutí pokuty, aby nemusela zkrachovat. Vedení havířovské radnice doporučuje zastupitelům pokutu firmě neodpustit.

13.51 - Jedná se o změně jednacího řádku zastupitelstva. Mimo jiné se v něm mění podmínky diskuse občanů a interpelací. Ještě o tomto zasedání bude diskuse zařazena 2 hodiny po zahájení zasedání, tedy v 15 hodin. Od dalšího jednání by to mělo být už hodinu po zahájení s tím, že trvat by měla nejdéle jednu hodinu a pokud by nebyly vyčerpány všechny příspěvky, pokračovala by diskuse i interpelace na závěr zasedání. Vedení města k této změně přistoupilo po posledních zkušenostech, kdy se do diskuse přihlašovalo málo občanů a zastupitelů a navíc se na zahájení tohoto bodu muselo čekat, když byly všechny body programu projednány dříve než v 15 hodin.

Martin Rédr z Pirátů vystoupil se žádostí o prodloužení doby, kdy mají mít zastupitelé k dispozici materiály pro své jednání. "Chtěl bych, aby v programu i nadále zůstal bod o přehledu činnosti členů vedení města v uplynulém období," navrhl. 

S podobným podnětem vystoupil i Eduard Heczko (KSČM): "Také žádáme, aby původní delší lhůta pro doručování materiálů zůstala zachována. Pokud jde o samotné jednání zastupitelstva, navrhujeme, aby zasedání začínala v 15 hodin. Také bychom zachovali přehled činnosti členů vedení města." 

"V upraveném znění jednacího řádu jsme odstranili některé duality. Nikdo o zprávy o naší činnosti nepřijde. Dokonce, zatímco dosud to byl strohý přepis kalendáře jednotlivých členů vedení, nyní bychom chtěli podávat obsáhlejší informace," reagoval primátor Bělica. 

Zastupitelka za SPD Darja Tomaniecová požádala o přestávku k dohodě zahájení zastupitelstva a doby zahájení interpelací. 

Po přestávce primátor upřesnil, že vedení města plánuje svolávat zasedání zastupitelů na 15. hodinu. 

Zastupitelé v hlasování odsouhlasili původní návrh. Další zasedání zastupitelů už se bude řídit novým jednacím řádem. 

14.21 - Zastupitelstvo projednalo návrh soukromé společnosti o smírné řešení sporu. Město Havířov žalovalo firmu Morys z Frýdku-Místku o částku 2 040 733 korun za nedodání 299 kusů svítidel. Spor začal už v roce 2014. Firmě bylo pravomocným rozsudkem požadovanou částku uhradit. Firma nyní podala městu návrh na smírné řešení, které mimo jiné počítá se splácením částky. Zastupitelé s návrhem v hlasování souhlasili. 

14.23 - Zastupitelé byli seznámeni s přehledem činnosti členů vedení města, tedy primátora a jeho náměstků v uplynulém období. 

Tímto bodem zastupitelé vyčerpali obsah programu. Do 15 hodin se bude čekat na zahájení diskuse a interpelací. 

Diskuse a interpelace

15.00 - Začala diskuse občanů a interpelace zastupitelů. 

Občan Karel Taraba, někdejší člen zastupitelstva za KSČM. Ve svém příspěvku přešel od svízelného parkování ke zdravému pohybu, množení lidské populace, dveřím zámku v Životicích, které měly být vyrobeny z lavice, na které se kdysi vykonávaly tělesné tresty. Zastupitelé příspěvek pojali vesměs jako názor občana. 

Ze zastupitelů vystoupil v interpelacích Eduard Heczko. Ten se zajímal o to, proč byl městskou radou snížen osobní příplatek řediteli Správy sportovních a rekreačních zařízení. "Bylo to pravděpodobně vážné provinění, které nás zajímá," řekl. Primátor Heczkovi přislíbil zaslat odůvodnění. 

Monika Havlíčková (KSČM) se zajímala o místní nemocnici. "Jde mi o případ z prosince, kdy nebyl ošetřen pacient na pohotovostní službě a krátce poté nebyla pohotovost v provozu kvůli scházejícímu lékařskému personálu. Druhá připomínka se týká rentgenu, který je v poruše a pacienti jsou odesíláni do jiných nemocnic," ptala se.

Jeden z rentgenů v havířovské nemocnici je skutečně mimo provoz. Zbývající zařízení nejsou schopna uspokojit poptávku všech pacientů, proto jsou upřednostňováni hospitalizovaní pacienti. V současné době už má nemocnice objednaný nový rentgen, který by měl být v brzké době zprovozněn. 

"Nemocnice je pro nás dlouhodobě prioritou. O problému s rentgenem vím a jednal jsem o tom s ředitelem nemocnice i zástupci kraje. Kraj koupil nové zařízení. To by mělo být zprovozněno na konci března nebo začátku dubna," řekl primátor Bělica.

Milada Halíková se rovněž věnovala oblasti zdravotnictví, konkrétně i scházejícím zubním lékařům a v závěru svého vystoupení připomněla případ, kdy má být zahájeno správní řízení s městem jako vydavatelem Radničních listů. "Ve volební kampani byla v Radničních listech v rozporu se zákonem zveřejněna propagace kandidáta do senátu. Zajímá mě, jaká je situace, kdo bude za to odpovědný a kdo zaplatí případnou pokutu," ptala se. "Já o ničem takovém nevím, nebyl jsem o ničem informován. Pokusím se to zjistit," reagoval primátor. 

Radniční listy s rozhovorem s ředitelem nemocnice

15.28 - Po vyčerpání příspěvků bylo zasedání zastupitelstva ukončeno.