Zákon vstoupí vplatnost 1. ledna 2008. Nárok na rodičovský příspěvek se přiznává od 1. ledna 2008 vždy na nejmladší dítě vrodině, a to i vpřípadě narození dvojčat nebo vícerčat, svýjimkou některých případů u dětí dlouhodobě zdravotně postižených nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižených. Zákon rozlišuje tři výše a čtyři doby čerpání rodičovského příspěvku.

Zvýšenou výměru ve výši 11400 korun měsíčně vpřípadě volby čerpání dávky do 2 let věku dítěte. Tuto volbu čerpání je oprávněn zvolit rodič, kterému vznikl nárok na peněžitou pomoc vmateřství nejméně ve výši 380 korun denně, a to do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, vněmž dítě dosáhlo 22 týdnů života nebo 31 týdnů života, narodily-li se dvě nebo více dětí. Do doby provedení volby náleží rodičům příspěvek ve výši 7600 korun měsíčně.

Základní výměru 7600 korun měsíčně vpřípadě volby čerpání dávky do 3 let věku dítěte. Tuto volbu čerpání je oprávněn zvolit rodič, kterému vznikl nárok na peněžitou pomoc vmateřství, a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém dítě dosáhlo 21. měsíc života,

nebo vpřípadě péče o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené do 7 let věku dítěte.

Sníženou výměru 3800 korun měsíčně do 4 let věku dítěte. Na tuto variantu má automaticky nárok rodič, který ve stanoveném termínu volbu do 2 let nebo 3 let neprovedl, nebo rodič, kterému nevznikl nárok na peněžitou pomoc vmateřství.

Volbu nároku rodičovského příspěvku provede rodič na základě písemné žádosti po uplatnění žádosti o tuto dávku vždy do budoucna a nelze ji již měnit.

Změny se týkají také dosavadních příjemců rodičovského příspěvku. Jestliže nejmladší dítě vrodině dosáhlo k31. prosinci 2007 věku 21 měsíců věku a k1. lednu 2008 bude mladší tří let, náleží rodiči rodičovský příspěvek vzákladní výměře 7600 korun do 3 let věku tohoto dítěte a následně po měsíci, kdy dítě dovrší 3 let, mu náleží rodičovský příspěvek ve snížené výměře, tedy 3800 korun do 4 let věku dítěte. Pokud nejmladší dítě vrodině dosáhlo k1. lednu 2008 tří let věku, náleží od tohoto data rodiči příspěvek ve snížené výměře 3800 korun do 4 let věku dítěte.

Novela zákona rovněž změnila podmínky návštěvy mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení dítěte staršího tří let. Od 1. ledna má rodič tohoto dítěte možnost volby návštěvy zařízení buď na 4 hodiny denně, nebo 5 kalendářních dnů vměsíci bez ohledu na délku trvání pobytu vjednotlivých dnech. Vměsíci, kdy dítě dovrší věk 3 let, nelze však dobu pobytu kombinovat. Taktéž dítě školního věku může navštěvovat 4 hodiny denně základní školu speciální, v případě zdravotně postižených dětí.

O nároku na rodičovský příspěvek od 1. ledna 2008 musí být u dosavadních příjemců znovu rozhodnuto na základě nových žádostí, jelikož dosavadní nárok na tuto dávku ze zákona zaniká. Tito příjemci obdrží vnejkratším možném termínu od Úřadu práce vKarviné, odboru státní sociální podpory písemnou informaci, včetně nových formulářů. V období od prosince 2007 do konce ledna 2008 si musí znovu o tuto dávku požádat na příslušném kontaktním místě SSP.